Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Виртуелни матичар

 
Cene izdavanja pojedinih dokumenat:


NAKNADA ZA USLUGU:
Žiro račun br: 840-745151843-03 Brojmodela: 97 Poziv na broj: 71009
Primalac: Opštinska uprava Bela Palanka
Svrha uplate: Naknada za uslugu 200.00 RSD

REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA:
za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih,
matične knjige venčanih i
matične knjige umrlih
Žiro račun br: 840-742221843-57 Brojmodela: 97 Poziv na broj: 71009
Primalac: Budžet Reppublike Srbije
Svrha uplate: Republička administrativna taksa 420.00 RSD

REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA:
za izdavanje uverenja o državljanstvu
Žiro račun br: 840-742221843-57 Brojmodela: 97 Poziv na broj:
Primalac: Budžet Reppublike Srbije
Svrha uplate: Republička administrativna taksa 740.00 RSD
Plaćanje se vrši poštaru prilikom preuzimanja pošiljke.


Da bi vaš zahtev bio uspešno prosleđen, neophodno je da popunite sva polja označena zvezdicama (*).


Izaberite dokument koji želite da poručite:  *

Podaci o licu za koje vam je potreban dokument:
Ime i prezime: *
JMBG (Jedinstveni matični broj građana):
Dan, mesec i godina rođenja: *
Mesto i opština rođenja: *
Ime, prezime i mesto rođenja oca:
Ime, prezime i mesto rođenja majke:
Mesto stanovanja, ulica i broj: *
Datum zaključenja braka (popuniti u slučaju izdavanja izvoda iz MKV*):
Datum smrti (popuniti u slučaju izdavanja izvoda iz MKU**):
Mesto stanovanja od 1940-1949. godine:
Izvod(uverenje) mi je potreban(no) radi: 

* MKV - Matična Knjiga Venčanih
** MKU - Matična Knjiga UmrlihPodaci o podnosiocu zahteva:

Ime i prezime: *
Broj pošte i mesto stanovanja: *
Ulica i broj stanovanja: *

Broj lične karte:
SUP:
Telefon:   * za kontakt u slučaju potrebe
e-mail: za kontakt u slučaju potrebe
Napomena:

 
 

Powered by Vladimir Jocic