Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОБАВЕШТЕЊЕ: ОБУСТАВА РАДА СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА

        Обавештавамо  грађане да  се у Општинској управи општине Бела Паланка, сходно Закључку Владе Републике Србије обуставља рад са странкама путем непосредног контакта. 

       Обавештавамо,  да се сходно Закључку Владе Републике Србије 05 Број 53-2787/2020 од 24.03.2020.године, корисницима дечијег додатка, накнаде за време одсуства са рада ради посебне неге детета  и на остале накнаде по основу посебе неге детета по прописима у области финансијске подршке породици са децом, којима истиче  право 15.03.2020. године и касније, ПРОДУЖАВА ДАЉА ИСПЛАТА ПРАВА НА ОСНОВУ РАНИЈЕ ДОНЕТИХ РЕШЕЊА, НАЈДУЖЕ ТРИ МЕСЕЦА, ОДНОСНО ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ. 

        Подносиоци захтева са пребивалиштем на територији општине Бела Паланка  који ПРВИ ПУТ стичу  право за подношења захтева за остаривање права на родитељски додатак, право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, дечији додатак и финансијску помоћ породици са децом са даном  15.03.2020. године и касније,  могу да преузму обрасце захтева са сајта општине Бела Паланка www.belapalanka.org.rs/socijalna_zastita

       Попуњене и потписане обрасце захтева са скенираном документацијом подносиоци захтева могу,  да пошаљу на мејл адресу decija.zastita@ belapalanka.org.rs  или  да попуњене и потписане обрасце захтева са документацијом пошаљу путем поште препорученом пошиљком  на адресу: Одељење за  послове органа општине, општу управу и заједничке послове Општинске управе општине Бела Паланка-Дечија заштита, 18310 Бела Паланка, ул.Карађорђева бр.28.

      Напомена: Прилаже се документација коју подносилац захтева сам прибавља  (на.пр. потврда о примањима за чланове домаћинстава, дознаке за боловање и сл.)

     За све информације у вези са захтевима и остваривањем права по овом основу  грађани се могу обратити Слађани Динић на телефон општине Бела Паланка 018/ 855-023 сваког радног дана у времену од 7,00-13,00 часова.

Powered by Vladimir Jocic