Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДЛУКA o одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине Бела Паланка додељују средства за финансирање/суфинансирање програма/пројеката

На основу члана 3, став 1. ичлана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12),члана 13, став 11. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Бела Паланка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења бр. 401-190/2018-IIIод 25.12.2018. године а по спроведеном Јавном позиву од 25.01.2019.год. а на Предлог Комисије за оцену програма, Председник општине Бела Паланка дана 14.02.2019. године доноси

 

ОДЛУКУ

О одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине Бела Паланка додељују средства за финансирање/суфинансирање програма/пројеката по спроведеном јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Општине Бела Паланка за подстицање пројеката или недостајучег дела средстава за финансирање пројеката од јавног инстереса које реализују удруђења за 2019. годину које је расписала Општина Бела Паланка дана 25.01.2019. године

Члан 1.

1. Програм/пројекат''Унапређење услуга у оквиру клубског дружења пензионисаних лица и клуба за пружање едукативног садржаја деци и омладини са сметњама у развоју''пријавуподнелоУдружење„Те Деум“уизносуод 5.463.308,00 динара;

2. Програм/пројекат''Нисмо невидљиви''пријаву поднело Удружење „Ђурђевдан“уизносуод 1.430.000,00 динара;

 3. Програм/пројекат ''Млади, здрави и хумани'' пријаву поднело Удружење „Млади без граница“ у износу од 1.217.500,00 динара

4. Програм/пројекат ''Побољшање полажаја слепих и слабовидих особа у Белој Паланци у 2019. години'' пријаву поднело Удружење Међуопштинска организација слепих и слабовидих у износу од 185.000,00 динара

5. Програм/пројекат ''Промовисање природних ресурса општине Бела Паланка'' пријаву поднело Удружење „Јастреб“ у износу од 653.400,00 динара

6. Програм/пројекат ''Очување традиције и сећање на солунске ратнике'' пријаву поднело Удружење Савез потомака ратника Србије 1912 - 1920 у износу од 480.000,00 динара

7. Програм/пројекат ''Промоција општине Бела Паланка'' пријаву поднело Удружење „Бобоџан“ у износу од 350.000,00 динара

8. Програм/пројекат ''За бољи живот пензионера'' пријаву поднело Удружење пензионера „Курило“ у износу од 350.000,00 динара

9. Програм/пројекат ''Повећање компетенције рада'' пријаву поднело Удружење Радио клуб Бела Паланка у износу од 200.000,00 динара

10. Програм/пројекат ''Адаптација парохијског дома у Црвеној Реци'' пријаву поднело Удружење Црквена општина „Црвена Река“ у износу од 150.000,00 динара

11. Програм/пројекат ''Заштита животне средине и унапређење рибљег фонда Дивљанског језера и реке Нишаве'' пријаву поднело Удружење спортских риболоваца „Бањица“ у износу од 100.000,00 динара

12. Програм/пројекат ''Едукација и размена практичних искуства воћара'' пријаву поднело Удружење „Средње Понишавље“ у износу од 80.000,00 динара

13. Програм/пројекат''Помоћ инвалидима рада'' пријавуподнелоОпштинскаорганизацијаинвалидарада „Врело'' у износуод120.000,00 динара

14. Програм/пројекат ''Очување нематеријалног културног наслеђа и биљних генетичких ресурса'' пријаву поднело Удружење „Мирис Завичаја“ у износу од 500.000,00 динара

15. Програм/пројекат ''Културни развој и очување традиције'' пријаву поднело Удружење „Форум“ у износу од 150.000,00 динара

16. Програм/пројекат ''Годишњи програм за 2019. годину'' пријаву поднело Удружење Црквена општина Бела Паланка у износу од 800.000,00 динара

17. Програм/пројекат ''Очување и унапређење генеофонда домаћих раса голубова и живине'' пријаву поднело Удружење Друштво одгајивача голубова „Одгајивач“ у износу од 350.000,00 динара

18. Програм/пројекат ''Програм рада ОО СУБНОР Бела Паланка“ пријаву поднело Удружење ОО СУБНОР Бела Паланка у износу од 120.000,00 динара

19. Програм/пројекат ''Бела Паланка и извиђачи'' пријаву поднело Удружење Одред извиђача „Ремезијана“ у износу од 600.000,00 динара

20. Програм/пројекат ''Заштита и промовисање / унапређење људских и мањинских права'' пријаву поднело Удружење „Романо дром“ у износу од 400.000,00 динара

21. Програм/пројекат ''Заштита и промовисање / унапређење људских и мањинских права'' пријаву поднело Удружење „Уједињени и сложни Роми“ у износу од 150.000,00 динара

22. Програм/пројекат ''Заштита и промовисање / унапређење људских и мањинских права'' пријаву поднело Удружење „Роми за ново време“ у износу од 150.000,00 динара

Укупанизноссредставаодобренихнаконкурсујесте13.999.208,00 динара.

Члан 2.

Овлашћује се председник општине Бела Паланка да потпише уговор о финансирању пројекта из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.

Позива се удружење подносилац одобреног пројекта да у року од 15дана од дана објављивања ове Одлуке закључи уговор о финансирању којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорених страна.

Уколико подносилац одобреног пројекта не потпише уговор у року који је дефинисан  у ставу 1. овог члана сматра се да је одустао од реализацију програма.

Члан 4.

Корисник одобрених средстава обавезан је да  омогући праћење реализације пројекта Комисији за доделу средстава удружењима за финансирање  и суфинансирање пројеката од јавног интереса.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Бела Паланка, 14/02/2019. године                                                    Општина Бела Паланка

                                                                                                                     Председник општине

                                                                                                                         Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic