Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДЛУКА о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине Бела Паланка додељују средства за финансирање/суфинансирање

На основу члана 3, став 1. ичлана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12),члана 13, став 11.Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Бела Паланка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења бр. 401-190/2018-IIIод 25.12.2018. године а по спроведеном Јавном позиву од 04.11.2019.год. а на Предлог Комисије за оцену програма, Председник општине Бела Паланка дана 25.11.2019. године доноси

ОДЛУКУ

О одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине Бела Паланка додељују средства за финансирање/суфинансирање програма/пројеката по спроведеном јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Општине Бела Паланка за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног инстереса које реализују удруђења за 2019. годину које је расписала Општина Бела Паланка дана 04.11.2019. године

Члан 1.

  1. Програм/пројекат ''Годишњи програм за 2019. годину'' пријаву поднело Удружење Црквена општина Бела Паланка у износу од 300.000,00 динара;
  2. Програм/пројекат ''Нисмо невидљиви'' пријаву поднело Удружењеграђана„Ђурђевдан“ у износу од 140.000,00 динара;

Укупанизноссредставаодобренихнаконкурсујесте440.000,00 динара.

Члан 2.

Овлашћује се председник општине Бела Паланка да потпише уговор о финансирању пројекта из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.

Позива се удружење подносилац одобреног пројекта да у року од 15дана од дана објављивања ове Одлуке закључи уговор о финансирању којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорених страна.

Уколико подносилац одобреног пројекта не потпише уговор у року који је дефинисан  у ставу 1. овог члана сматра се да је одустао од реализацију програма.

Члан 4.

Корисник одобрених средстава обавезан је да  омогући праћење реализације пројекта Комисији за доделу средстава удружењима за финансирање  и суфинансирање пројеката од јавног интереса.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Бела Паланка, 25/11/2019. године                                                    Општина Бела Паланка

                                                                                                                     Председник општине

                                                                                                                         Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic