Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09,99/11-др. Закон и 44/2018 – др. закон), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Бела Паланка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења бр. 401-190/2018-IIIод 25.12.2018. годинеПредседник општине, на предлог Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Бела Паланка дана 25.01.2019. године доноси

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

Предмет јавног конкурса су пројекти у областима од јавног интереса на територији општине Бела  Паланка  у складу са Правилником о утврђивању јавног интереса  бр. 110-15/2018-III од 25.12.2018. године и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса за текући периодбр 011-1/2019-III од 05.01.2019. године

 • Социјална заштита;
 • Борачкo-инвалидска заштита;
 • Заштита лица са инвалидитетом;
 • Друштвена брига о деци и младима;
 • Друштвена брига о старијим особама;
 • Превенција свих облика насиља и дискриминације;
 • Заштита и помоћ жртвама насиља у породици;
 • Заштита и помоћ жртвама мобинга;
 • Подршка социјално угроженим грађанима;
 • Афирмисање родне равноправности;
 • Заштита и промовисање/унапређење људских и мањинских права;
 • Заштита интерно расељених и избеглих лица;
 • Хуманитарне активности;
 • Заштита здравља;
 • Превенција, лечење и рехабилитација болести зависности;
 • Подстицање наталитета;
 • Рекреација;
 • Образовање, неформално образовање и стручно усавршавање;
 • Култура;
 • Развој културно-уметничког стваралаштва;
 • Очување културне и историјске традиције;
 • Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја;
 • Промоцијаопштине Бела Паланка;
 • Заштита животне средине;
 • Екологија;
 • Заштита и очување природе;
 • Одржив развој;
 • Пољопривреда;
 • Органска производња хране;
 • Подстицање и промоција здраве исхране;
 • Подстицање руралног развоја;
 • Подстицање и развој привредних делатности као што су занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.;
 • Туризам;
 • Заштита животиња;
 • Неговање и развој међународне сарадње;
 • Борба против корупције;
 • Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва;
 • Афирмисање демократизације локалне самоуправе;
 • Промовисање волонтерског рада;
 • Афирмација грађанског активизма и веће укључености рањивих група у локалну заједницу;
 • Друге области од јавног интереса које доприносе убрзаном и одрживом развоју општине Бела Паланка.

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији општине Бела Паланка,односно удружења и организација цивилног друштва  која су регистрована на територији других општина (међуопштинске организације)  а имају програме у којима су укључени и грађани или група грађана са територије општине Бела Паланка.

Комисијаза доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Бела Паланка (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.

Право учешћа на јавном конкурсу немају удружења која:

 • Нису поднела извештај о реализацији пројеката/програма и/или нису оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;
 • Су ненаменски трошила буџетска средства која су им била додељенана прошлогодишњем конкурсу;

Општина Бела Паланканеће финансирати:

 • Политичке и страначке организације, групе и секте и њихове активности;
 • Активности у виду додељивања награда и спонзорстава појединцима и другим организацијама;
 • Активности који доносе профит удружењу;
 • Активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

 

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Средства за реализацију пројеката/програма из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Бела Паланка за 2019. годину, на основу Одлуке о буџету за 2019. годину.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни конкурс траје 10 дана, почев од 25.01.2019. године до 04.02.2019. године.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања конкурса.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса предлог пројекта доставља на српском језику.

Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима који су саставни део конкурсне документацијеи чине саставни деоПравилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета  општине Бела Паланка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења

Пријаве на конкурс подносе се у електронској форми или у пошиљци предатој пошти или на писарници Општинске управе и то најкасније до истека последњег дана утврђеног за подношење пријаве на конкурс

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет странице општине Бела Паланка(http://www.belapalanka.org.rs/) или непосредно код Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Бела Паланка.

Конкурсна документација, потписана од стране овлашћеног лица, са попуњеним пратећим обрасцима, доставља се у електронској форми у затвореној коверти на писарници Општинске управе  општине Бела Паланкаили поштом, са назнаком: „Пријава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета општине Бела Паланказа 2019. годину- не отварати".На полеђини коверте потребно је обавезно написати пуно име и адресу удружења.

 

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а најдуже годину дана и мора бити реализован најкасније до истека буџетске године.

 

ПРЕГЛЕД КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ

Конкурсна документација садржи:

 • Попуњен пријавни образац;
 • Попуњен образац предлога пројекта;
 • Попуњен образац буџета пројекта;
 • Попуњен образац наративног буџета пројекта;
 • Писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања;
 • Писмене изјаве партнера о сарадњи на пројекту, ако се пројекат реализује на тај начин;
 • Изјаву сагласности да Комисија за потребе поступка јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција;
 • Другу документацију која је, по процени удружења предлагача пројекта/учесника конкурса, од значаја за доделу средстава.

 

ОСНОВНИ И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Комисија оцењује пријаве пристигле у складу са условима конкурса, према критеријумима прописаним овим правилником.

Оцена и избор пројеката који ће се финансирати средствима из буџета општине Бела Паланка врши се применом следећих основних критеријума:

 

Критеријуми

Објашњењекритеријума

Број бодова

Релевантност пројекта за стратешко опредељење општинеБелаПаланка

Да ли је и у којој мери је пројекат стратешки утемељен, односно у складу са важећим стратешким опредељењем општинеБелаПаланка

 

Дефинисани циљеви пројекта, циљна група и корисници пројекта, број директних и индиректних корисника пројекта и њихове потребе

Да ли су циљеви пројекта јасно дефинисани, достижни у предвиђеном времену трајања пројекта и да ли недвосмислено представљају решење уочених проблема у локалној заједници, односно могу да задовоље јавни интерес?

Да ли су циљна група и корисници јасно дефинисани?

Да ли је представљена процена броја директних и индиректних корисника пројекта?

У ком обиму ће потребе циљне групе и корисника пројекта бити задовољене – обим задовољења јавногинтереса?

 

Одрживост пројекта

Да ли је ће се активности пројекта наставити и после финансирања пројекта средствима из буџета општинеБелаПаланкаи на који начин ће се спроводити и финансирати активности пројекта по престанку финансирања средствима из буџета општинеБелаПаланка?

Да ли је пројекат одржив у институционалном и развојном смислу – да ли ће пројектне активности бити спровођене и по истеку времена за спровођење пројекта у оквиру којег ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета општинеБелаПаланка?

 

Очекивани резултати и ефекти пројекта

Да ли су резултати и ефекти пројекта мерљиви?

Да ли ће очекивани позитивни ефекти бити далекосежни – у ком року се очекују позитивни ефекти на директне и индиректне кориснике пројекта?

 

Економичност буџета пројекта и однос трошкова и очекиваних резултата и ефеката

Да ли су трошкови усклађени са предложеним пројектним активностима?

Да ли су трошкови пројекта реални?

Да ли ће очекивани позитивни ефекти надмашити потенцијалне негативне ефекте спровођења пројекта и његове трошкове - Да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата и ефеката задовољавајући?

 

Суфинансирањепројектаиздругихизвора

Далијеудружењепредлагачпројекта/учесникконкурсаобезбедилосопственоновчаноучешћеилидругивидучешћа и/илисуфинансирањепројектаиздругихизвора?

 

УКУПНО:

 

100

 

 

БЛИЖА УПУТСТВА О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога пројеката, Комисија може тражити појашњења предлога пројекта и/или обавити интервју са удружењем предлагачем пројекта/учесником конкурса, као и предложити корекцију предлога пројекта.

Уколико се износ одобрених средства разликује од тражених средства за финансирање пројекта,Комисија може захтевати од подносиоца предлога пројеката евентуално усклађивање буџета пројекта односно рокова реализације пројекта.

Уколико подносилац предлога пројекта не пристане на предложене корекције од стране Комисије, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Чланови комисије појединачно бодују сваки пројекат на основу критеријума. Просечан број бодова представља коначан број бодова за тај предлог пројекта.

Пројекат који је вреднован са мање од 50 бодова и који није подржала већина чланова Комисије неће бити предмет избора за доделу средстава из буџета општине Бела Паланка

О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник.

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

Комисија, у складу са условима јавног конкурса и критеријумима, утврђује прелиминарну листу изабраних пројеката и сачињава предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Бела Паланка са наведеним износима новчаних средстава, и исти доставља председнику општине најкасније 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве на јавни конкурс.

Прелиминарна листа објављује се на званичној интернет страници и огласној табли општине Бела Паланка и на порталу е-Управа, без одлагања, по достављању предлога одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса има право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања прелиминарне листе.

 

ЖАЛБЕНИ РОК

На прелиминарну листу  удружења учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Општинско већедоноси у року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора.

По окончању поступка по приговорима, Комисија сачињава коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Бела Паланка у року од 3 дана од доношења одлуке о приговору и подноси га председнику општине.

 

НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА

Одлуку о избору пројеката доноси председник општине Бела Паланка, на основу записника о спроведеном јавном конкурсу и коначног предлога одлуке Комисије, у року од 8 дана од дана подношења коначног предлога одлуке од стране Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници и огласној табли општине Бела Паланка и на порталу е-Управа, без одлагања по њеном доношењу.

 

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА

Након Одлуке о избору пројеката са изабраним подносиоцима пријаве закључују се појединачни уговори о финансирању или суфинансирању пројекта, којим ће прецизно бити дефинисана права и обавезе уговорних страна.

Детаљне информације о конкурсу могу се добити на телефон 018/855-023

Јавни конкурс је објављен на званичној интернет страници општине Бела Паланка, огласној табли општине Бела Паланка и на порталу е-Управа.

 

 

Место:Бела Паланка                                                             Председник Комисије

 

Датум: 25.01.2019. године                             

 

ПРЕУЗМИ ПРИЛОГЕ                                                                                                                                                                                                             

Powered by Vladimir Jocic