Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОГЛАШАВА јавну презентацију урбанистичког пројекта за потребе изградње минихидроелектране напрекидној комори Дивљана у систему ЈКП „Наисус“ на територији КО Мокра општина Бела Паланка

На основу члана  63.  став 2.  Закона о планирању и изградњи  (“Службенигласник РС”, бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 98/13 – одлукаУС, 132/14, 145/14 и 83/18), Општинска управа општине Бела Паланка

ОГЛАШАВА

Јавну презентацијуурбанистичког пројекта за потребе изградње минихидроелектране напрекидној комори Дивљана у систему ЈКП „Наисус“ на територији КО Мокра општина Бела Паланка

Јавна презентација урбанистичког пројекта спровешће се у периоду од17.11.2018.   године   до  24.11.2018.   године.   У   периоду   јавне  презентације урбанистисти   пројекат   биће   изложен   у   просторији   Општинске   управеопштине   Бела   Паланка,   ул.   Карађорђева   бр.   28   и   обезбеђен   је   слободанприступ грађанима сваког радног дана у времену од 13 до 15 сати. Током јавне презентације, обезбеђено је присуство стручних лица оспособљених да заинтересованим грађанима дају основна обавештења о планском решењу. Током јавне презентације, свако правно и физичко лице има право да достави   писану   примедбу,   сугестију   и   предлог   у   односу   на  пројекат,   на адресу Општине Бела Паланка ул. Карађорђева бр. 28.

ПРЕУЗМИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Општинска управа општине Бела Паланка

Powered by Vladimir Jocic