Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

            На основу чл. 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон , 101/16 др. закон и 47/18), чл. 39. Статута Општине Бела Паланка („Сл. гласник РС“, бр. 67/08) и Одлуке о расписивању Конкурса за доделу једнократних новчаних награда ученицима и студентима са територије Општине Бела Паланка, бр.011-50/2018-II од 01.06.2018. године, Председник општине Бела Паланка, дана 08.08.2018. године, расписује

 

 

ДОПУНСКИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА

УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА  СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

 

I

 

За школску 2017/2018. годину, Председник општине доделиће награде студентима основних и дипломских академских студија, високих школа и факултета од друге до последње године студија, ученицима IV разреда средње школе и ученицима VIII разреда основних школа са местом пребивалишта на територији општине Бела Паланка као и ученицима основне и средње школе са местом пребивалишта на територији општине Бела Паланка који су усвојили једно од прва три места на републичким такмичењима.

 

II

 

Услови за доделу новчаних награда студентима:

 

 1. Да су редовни студенти основних или дипломских академских студија, високих школа или факултета од друге до последње године студија.

                                                                                           

 1. Да студент има просечну оцену положених испита у предходним годинама студија најмање 8,50.

 

Услови за доделу новчаних награда ученицима:

 

 1. Да је ученик IV разреда средње школе, односно VIII разреда основне школе

 

 1. Да има просечну оцену 5,00 у предходним годинама школовања

 

 

 

Услови за доделу новчаних награда ученицима за освојено једно од прва три места на републичким такмичењима:

 

 1. Да је редован ученик основне или средње школе

 

 1. Да је освојио једно од прва три места на републичком такмичењу.

 

III

 

Потребна документација:

            Учесници Конкурса подносе следећа документа:

 

 1. Пријаву за доделу новчане награде (попуњава се приликом подношења документације);

 

 1. Потврду о уписаном летњем семестру школске 2017/2018одговарајуће године студија и висини просечне оцене за положене испите у претходним годинама студија (као доказ се може приложити оверена фотокопија индекса).

 

 1. Сведочанства о завршеном првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе (оверена фотокопија).

 

 1. Сведочанство о завршеној основној школи ( оверена фотокопија).

 

 1. Диплому, уверење или други докумет којим се потврђује освајање једног од прва три места на републичком такмичењу (уколико је ученик остварио пласмане из више предмета потребно је доставити доказе за сваки од њих понаособ).

 

 1. Потврда  о пребивалишту  (издаје ПС У Белој Паланци);

 

ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ МОГУ ДОБИТИ У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА УЛ. КАРАЂОРЂЕВА БР. 28. ИЛИ ТЕЛЕФОНОМ НА БРОЈ 018/855-023.

 

КОНТАКТ ОСОБА ЈЕ РАДЕНКОВИЋ ВЛАСТИМИР.

 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 09.АВГУСТА2018. ГОДИНЕ ДО 15. АВГУСТА2018. ГОДИНЕ.

Благовременим се сматрају све пријаве које стигну до 15. августа 2018. године, до 15:00 сати.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

IV

 

            Поступак по Конкурсу спроводи Комисија коју решењем образује председник општине Бела Паланка. Ранг листу кандидатасачињава Комисија и обавештава председника општине о броју студената и ученика који испуњавају услове конкурса. На  основу обавештења Комисије и ранг листе  председник општине Бела Паланка доноси одлуку о додели награда  студенатима  и ученицима .

 

                                                                                                              Председник општине

                                                                                                                     Бела Паланка

                                                                                                                  Горан Миљковић

 

Powered by Vladimir Jocic