Општина Бела Паланка
званична презентација општине

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА КОЈИ УПИШУ ПРВУ ГОДИНУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 39.  Статута општине Бела Паланка  (''Службени лист општине Бела Паланка'', број 67/08) и члана 7. Одлуке о стипендирању   ученикакоји упишу прву годину средње школе са седиштем натериторијиопштине Бела Паланка   бр. 011-60/2018-III од  03.08.2018.године,Председник  општине Бела Паланка р а с п и с у ј е

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ   УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА    УЧЕНИЦИМА КОЈИ УПИШУ ПРВУ ГОДИНУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА   ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

 

I

Оглашава се конкурс за доделу   ученичких стипендија   ученицима који упишу прву годину средње школе са седиштем на територији   општине Бела Паланказа школску 2018/2019 годину.

 

ОСНОВНИ  УСЛОВИ КОЈЕ  УЧЕНИЦИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ

 

Право на стипендију из ове одлуке могу остварити следећи корисници:

 

-ученик  који  упише прву годину средње школе са седиштем на територији општине Бела Паланка,-да  има пребивалиште на територији општине Бела Паланка, осим за ученика који се налази на хранитељском или сродничком смештају у складу са законом;- да законски заступник; односно хранитељ или сродник код кога је ученик на смештају имају пребивалиште на територији општине Бела Паланка;

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ И ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ

Корисници:

 

  - ученик  који  упише прву годину средње школе са седиштем на територији општине Бела Паланкастипендија износи -3.100,00динара..

 

ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ  УЧЕНИЦИ  ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ

 

Уз попуњени образац пријаве ученик  за упис у прву годину средње школе са седиштем на територији општине Бела Паланкаподноси следећу документацију:    

 

--извод из матичне књиге рођених за ученика;-пријаву пребивалишта, осим за ученика који се налази на хранитељском или сродничком, смештају у складу са законом;-фотокопију документа  да је лице хранитељ  или сродник ученика;-решење надлежног органа, којим се доказује да је ученик у хранитељском, односно сродничком смештају;

-школска потврда, којом се доказује упис ученика у први разред средње школе,са седиштем на територији општине Бела Паланка,-копија картице текућег рачуна

 

II

Право на стипендију из ове одлуке нема ученик:   - ако у току школске године напусти школовање,   -ако  користи друге стипендије или   кредите из буџета Републике Србије, као и стипендије  и кредите из других извора.

 

III

Новчани износ одобрене стипендије за школску 2018/2019 годину годину исплаћује се у десет једнаких месечних рата у износу од 3.100,00 динара , почев од исплате за месец септембар 2018.године ,, најкасније до 10. у месецу за протекли месец.

 

IV

 

Након спроведенонг поступка по конкурсу и доношења одлуке   додели стипендија Председник општине Бела Паланка закључује уговор са стипендистом.

 

V

Рок за пријављивање на конкурс:

 ученика  који  упише прву годину средње школе са седиштем на територији општине Бела Паланка

је од 06.08.2018. године до  31.08.2018. године.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Сви заинтересовани који испуњавају услове Конкурса пријаве са потребном документацијом  могу  доставити непосредно преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу:

 

 

ОПШТИНА  БЕЛА ПАЛАНКА

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Карађорђева 28,  Бела Паланка

са назнаком ''Конкурс за доделу стипендија  ученицима  који упишу прву годину средње школе са седиштем на територији   општине Бела Паланка.   

 VI

 

Пријаве разматра и предлог одлуке о додели стипендија доноси Комисија за доделу стипендија.

            Непотпуне пријаве неће бити разматране.

                                                            

VII

 

Конкурс објавити на сајту Општине Бела Паланка и огласној табли Општинске управе.

 

 Број:011-60/2018-III

У Белој Паланци,03.08.2018.године

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic