Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНE ПРАКСE У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/09,88/10, 38/15и 113/17) и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Општине Бела Паланка и Националне службе за запошљавање бр. 101-5/2018-IIод 30.03.2018.годинеи Анекса 1 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Општине Бела Паланка и Националне службе за запошљавање бр. 101-5/2018-IIод 04.05.2018.године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Бела Паланказа 2018.годину, усвојеном Одлуком бр.101-1/2018-III на седници Општинског већа Општине Бела Паланка  дана 14.02.2018.године,

 

 

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА У САРАДЊИ СА

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПИРОТ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНEПРАКСEУ 2018. ГОДИНИ

IОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање-квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали периодпотребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.

 Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Општина Бела Паланка(у даљем тексту: Општина) финансира програм најдуже 12 месеци и то:

 • до 6 месеци за лица са средњим образовањем,
 • до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,
 • до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Tоком трајања програма стручне праксе Општинаобезбеђује:

 1. ангажованим лицима на име новчане помоћи средства у укупном месечном износу од:
 2. 14.000,00динара за лица са средњим образовањем
 3. 16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем
 4. 18.000,00динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
 5. уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.   

 

Јавни позив је отворен од 30.07.2018. до 15.08.2018. године, а биће објављен на огласним таблама Општине Бела Паланка и Националне службе за запошљавање-Испостава Бела Паланка, и на сајтовима: Општине Бела Паланка www.belapalanka.org.rs и Националне службе www.nsz.gov.rs.

 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Услови:

       Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац под условом:

-    да има пријављено седиштена територији Општине Бела Паланка;

-    да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;

-  да је на дан подношења пријаве измирио све обавезе по основу изворних јавних прихода, што доказује подношењем Уверења Одељења за буџет и финансијеОпштинске управе општине Бела Паланка, Одсек за послове Локалне пореске администрације;

-    да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;

-    да оспособљава незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе са пребивалиштем на територији Општине Бела Паланка,и да незапослено лице задовољава опште и посебне услове за укључивање у програм и:

 •     има  средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишњевисоко образовање;
 • нема радног искуства у струци или нема довољног радног искуства за стицање услова за полагање стручног/приправничког испита;
 • није искористило у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци.

-    да оспособљава  незапослено лице које у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код тог послодавца;

-   да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

 • има исту струку, најмање истог нивоа образовања као и           незапослени и има најмање 12 месеци  радног искуства у струци, или
 • најмање је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се незапослени стручно оспособљавати и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца.

 -    да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно осопобљавање лица, односно да радни простор,техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, као и да обезбеди све услове  у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

                                           

III  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Документација за подношење захтева:

-    захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу.

-    фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; за послодавце адвокате - решење о упису у Именик адвоката;

-    уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;

-  уверење Одељења за буџет и финансије Општинске управе општине Бела Паланка, Одсек за послове Локалне пореске администрације да је на дан подношења пријаве измирио све обавезе по основу изворних јавних прихода;

-    извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком.

-    извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа,односно полагања стручног испита или

-    извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;

-    доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање  лицaи то:

 • доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат /лиценца/уверење),
 • доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (М-А образац)
 • доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за запошљавање Филијали Пирот или Испостави Бела Паланка, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за запошљавање – Испостава Бела Паланка и Општини Бела Паланка, и на сајтовима: Националне службе www.nsz.gov.rsи Општине Бела Паланка www.belapalanka.org.rs

IVДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Провера поднетих захтева

Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из јавног позива, врши обраду захтева и списак са захтевима који испуњавају услове јавног позива доставља Општини  на одлучивање.

Неблаговремени захтеви неће се узимати у разматрање.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе

Одлуку о спровођењу програма Стручне праксе доноси председник Општине Бела Паланка.

Одлука о спровођењу  програма Стручна праксе доноси се у року до 30 дана од истека Јавног позива.

Општина задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица у складу са расположивим средствима.

V   ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију Одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је 45 дана од дана доношења одлуке.

У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем.  

Национална служба ће на основу достављене документације са Општином, послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси, закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

 

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:

- фотокопија/очитана лична карта

- фотокопија картице текућег рачуна

VIОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

-стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;

-оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;

-доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

-организује незапосленом полагање стручног или приправничког испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;

 •             изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручномили приправничком испиту;

-омогући Националној служби - Филијали Пирот и Општиниконтролу реализације уговорних обавеза и

-обавести Националну службу – Филијалу Пирот / Општину о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VIIОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

       Информације о програму могу се добити у Националној служби за запошљавање – Испостава Бела Паланка, број телефона 018/855-122; контакт особа Тамара Јовановић Тошић; Филијала Пирот, број телефона: 010/305-032; контакт особа Зорица Савић и Општинској управи Општине Бела Паланкаброј телефона018/855-023 контакт особа Дејан Видановић помоћник председника општине за локално економски развој.

 

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Powered by Vladimir Jocic