Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2018. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17) и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Општине Бела Паланка и Националне службе за запошљавање бр. 101-5/2018-II од 30.03.2018. године и Анекса 1 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Општине Бела Паланка и Националне службе за запошљавање бр. 101-5/2018-II од 04.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Бела Паланка за 2018. годину, усвојеном Одлуком бр.101-1/2018-III на седници Општинског већа Општине Бела Паланка  дана 14.02.2018. године,

 

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА У САРАДЊИ СА

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА ПИРОТ

Расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2018. ГОДИНИ

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

 

I ОПШТИ УСЛОВИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица одобрава се послодавцима са седиштем на територији Општине Бела Паланка који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање са пребивалиштем на територији Општине Бела Паланка.

Субвенција се одобрава послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица, у једнократном износу од 200.000,00динара по лицу.

Категорије теже запошљивих на које се ова субвенција односи су:

 • млади до 30 година старости,
 • Роми,
 • особе са инвалидитетом,
 • дугорочно незапослени.

 

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивихпослодавац можеостварити под условомда:

 • има седиште на територији Општине Бела Паланка;
 • припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
 • је регистрован најмање три месеца пре датума подношења захтева;
 • у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
 • да је на дан подношења пријаве измирио све обавезе по основу изворних јавних прихода, што доказује подношењем Уверења Одељења за финансије, буџет и јавне службе Општинске управе општине Бела Паланка, Одсек за послове Локалне пореске администрације.
 • последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;          
 • налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
 • не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца;
 • да за исте раднике које запошљава уз субвенцију из буџета Општине Бела Паланка није поднео захтев и остварио  субвенцију из буџета Републике Србије.

 

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивихне могу остварити:

 • државни органи, организације и други директни и индиректникорисници буџетских средстава;
 • послодавци код којих се број запослених смањио за претходна три месеца, осим у случају природног одлива запослених и других оправданих разлога (остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено време);
 • послодавцикоји су користили субвенцију по јавном позиву за исталица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравањасредстава;
 • послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности који је сaставни део овог јавног позива.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР,
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у законским роковима за 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи месецу у ком је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе, односно за послодавца који је једини у осигурању у свом привредном субјекту;
 • уверење Одељења за буџет и финансије Општинске управе општине Бела Паланка, Одсек за послове Локалне пореске администрације да је на дан подношења пријаве измирио све обавезе по основу изворних јавних прихода.
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној de minimis државној помоћи, на прописаном обрасцу Националне службе;
 • уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива и других оправданих разлога, потребно је доставити одговарајући доказ.

 

Општина Бела Паланка и Национална служба  задржавају право да траже и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Националној служби за запошљавање – Филијала Пирот, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Пирот - Испостава Бела Паланка, Општинској управи Бела Паланка или преузети са сајтова:www.nsz.gov.rsи www.belapalanka.org.rs

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица доноси председник Општине Бела Паланка на основу Прегледа поднетих захтева за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих којииспуњавају услове јавног позиваикоји ФилијалаПирот доставља Општини Бела Паланкана одлучивање, у року од 30 дана од од истека Јавног позива.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције, а најкасније до датума потписивања уговора.

Одлука о додели субвенције послодавцимаза запошљавање незапослених лица из категоријетежезапошљивих лица објављује се на огласној табли Филијале Пирот – Испостава Бела Паланка.

Општина Бела Паланка задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја лица из захтева.

Подносиоци ових захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева након истека Јавног позива.

Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је донета одлука.

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Бела Паланка, директор Филијале Пирот и подносилац захтева, у року од 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције, закључују уговор, којим  се  уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава.

Документација за закључивање уговора:

 • доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду) - датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције;
 • средства обезбеђења уговорних обавеза;
 • потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке за текући рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције;
 • фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта;
 • други докази у зависности од статуса жиранта.

 

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити:

1. За предузетника:

 •  за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;

 

2. За правно лице:

 •  за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;

 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:

 •     заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са другим незапосленим са евиденције Националне службе – Испоставе Бела Паланка из категорије теже запошљивих, а у складу са Јавним позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена; пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице;
 •     измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом;
 •     обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији Општине Бела Паланка на којој је остварио право на субвенцију;
 •     омогући Општини Бела Паланка и Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
 •    достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
 •    обавести Националну службу и Општину Бела Паланка о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане, као и све додатне информације, могу се добити у Национaлној служби за запошљавање, Филијала Пирот, канцеларији бр. 11, телефон 010/305-016, контакт особа Данијела Поповић, Испостави Бела Паланка, телефон 018/855-122, контакт особа Тамара Јовановић Тошић или у Општинској управи Бела Паланкателефон 018/855-023 контакт особа Дејан Видановић помоћник председника општине за локално економски развој.

Јавни позив је отворен од 30.07.2018. године до 15.08.2018. године, а биће објављен на огласним таблама Општине Бела Паланка и Националне службе за запошљавање - Испостава Бела Паланка, и на сајтовима: Општине Бела Паланка www.belapalanka.org.rs и Националне службе www.nsz.gov.

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Powered by Vladimir Jocic