Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Рани јавни увид Плана детаљне регулације кабловског вода 35 kV мини хидроелектрана „Бела Паланка“ – ТС 35/10 kV „Бела Паланка“

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско – правне и стамбено – комуналне послове ОпштинскеуправеБела Паланка

 

ОГЛАШАВА

ранијавни увид

Плана детаљнерегулације кабловског вода 35 kV мини хидроелектранаБела Паланка“ – ТС 35/10 kV „Бела Паланка

 

Рани јавни увид почињеод 04.07.2018. године и траје до18.07.2018. године. Материјал за рани јавни увид бићеизложен у канцеларији бр. 1Општинске управе општине Бела Паланка, ул. Карађорђева бр. 28.Позивају се органи, организације и јавна предузећа као и правна и физича лица да сугестије за израду Плана детаљнерегулације кабловског вода 35 kV мини хидроелектрана„Бела Паланка“ – ТС 35/10 kV „Бела Паланка“доставе Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско – правне и стамбено – комуналне послове ОпштинскеуправеБела Паланка, ул. Карађорђева бр. 28.

Седница Комисије за планове Скупштине општине биће одржана 23.07.2018. године са почетком у 12 сати.

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Општинска управа општине Бела Паланка

Powered by Vladimir Jocic