Општина Бела Паланка
званична презентација општине

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу чл. 44.  Закона   о  локалној   самоуправи  („Сл. гласник РС“,  бр.  129/07,83/14-др. закон и 101/16 др. закон), чл. 39. Статута Општине Бела Паланка („Сл. гласникРС“,   бр.   67/08)   и   Одлуке   о   расписивању   Конкурса   за   доделу   једнократних   новчанихнаграда ученицима и студентима са територије Општине Бела Паланка, бр.011-50/2018-IIод  01.06.2018.   године,   Председник   општине   Бела   Паланка,   дана  01.06.2018.   године,расписује
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА  СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
 
За школску 2017/2018. годину, Председник општине доделиће награде студентимаосновних   и   дипломских   академских   студија,   високих   школа   и   факултета   од  друге   допоследње године студија, ученицима IV разреда средње школе и ученицима VIII разредаосновних  школа   са  местом  пребивалишта  на   територији   општине   Бела  Паланка  као   иученицима основне и средње школе са местом пребивалишта на територији општине БелаПаланка који су усвојили једно од прва три места на републичким такмичењима.IIУслови за доделу новчаних награда студентима:1. Да су редовни студенти основних или дипломских академских студија, високихшкола или факултета од друге до последње године студија.2. Да студент има просечну оцену положених испита у предходним годинама студијанајмање 8,50.Услови за доделу новчаних награда ученицима:1. Да је ученик IV разреда средње школе, односно VIII разреда основне школе2. Да има просечну оцену 5,00 у предходним годинама школовања
Услови за доделу новчаних награда ученицима за  освојено једно од прва триместа на републичким такмичењима:1. Да је редован ученик основне или средње школе 2. Да је освојио једно од прва три места на републичком такмичењу.IIIПотребна документација:Учесници Конкурса подносе следећа документа:1. Пријаву   за   доделу   новчане   награде   (попуњава   се   приликом   подношењадокументације);2. Потврду   о   уписаном   летњем   семестру   школске   2017/2018  одговарајуће   годинестудија   и   висини   просечне   оцене   за   положене   испите   у   претходним   годинамастудија (као доказ се може приложити оверена фотокопија индекса).3. Сведочанства   о   завршеном   првом,   другом,   трећем   и   четвртом   разреду   средњешколе (оверена фотокопија).4. Сведочанство о завршеној основној школи ( оверена фотокопија).5. Диплому, уверење или други докумет којим се потврђује освајање једног од прватри места на републичком  такмичењу (уколико је ученик   остварио пласмане извише предмета потребно је доставити доказе за сваки од њих понаособ).   Потврду о пребивалишту  прибавља општински орган по службеној дужности.   
 
ПОТРЕБНЕ   ИНФОРМАЦИЈЕ   ЗАИНТЕРЕСОВАНИ   МОГУ   ДОБИТИ   УОПШТИНСКОЈ   УПРАВИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА УЛ. КАРАЂОРЂЕВАБР. 28. ИЛИ ТЕЛЕФОНОМ НА БРОЈ 018/855-023.КОНТАКТ ОСОБА ЈЕ РАДЕНКОВИЋ ВЛАСТИМИР.КОНКУРС   ЈЕ   ОТВОРЕН   ОД  02.  ЈУН   2018.   ГОДИНЕ   ДО  02.   ЈУЛА   2018.ГОДИНЕ.
 
Благовременим се сматрају све пријаве које стигну до 02. јула 2018. године, до 15:00сати.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.IVПоступак   по   Конкурсу   спроводи   Комисија   коју   решењем   образује   председникопштине   Бела   Паланка.  Ранг   листу   кандидата  сачињава   Комисија   и   обавештавапредседника општине о броју студената и ученика који испуњавају услове конкурса. Наоснову обавештења Комисије и ранг листе   председник општине Бела Паланка доносиодлуку о додели награда  студенатима  и ученицима .
 
Број: 011-50/2018-II
У Белој Паланци 01.06.2018. године                                                                                                 
            Председник општине
                                                                                                   Бела Паланка 
Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic