Општина Бела Паланка
званична презентација општине

РЕШЕЊЕ о допуни Решења о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања

            На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутен.тумачење ),члана 19, 20, 21. и 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр.16/2016 и 8/2017), члана 12. Одлуке о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисањана територији општине Бела Паланка у 2018.години бр.  011-20/2018-III од 07.02.2018. године  и члана 39.Статута општине Бела Паланка („Службени лист града Ниша", број 67/2008), Председник општине Бела Паланка, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е   о  допуни Решења о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања

 

I

1.   У Решењуо именовању  Комисије   за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бела Паланкау 2018. години  бр.011-21/2018- III  од 04.04.2018.године,  због техничке грешке , у  тачки 1. алинеја 1.  иза текста :

 

    „Маја Мијалковић, шеф Дописништва РТС-а из Пирота“ додаје се текст следеће садржине :  „ на предлог Професиналног удружења новинара Србије -ПРОУНС   из Ниша;         

 

2.  У осталом делу Решење о именовању  Комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бела Паланкау 2018. години  бр.011-21/2018- III  од 04.04.2018.године остаје на снази.

 

II

    Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Бела Паланка.

 

 

 

Број: 011-21/2018-III

 

У Белој Паланци, дана 12.04.2018. године

                     

  

             Председник

           општине Бела Паланка

Горан Миљковић

 

Powered by Vladimir Jocic