Општина Бела Паланка
званична презентација општине

РЕШЕЊЕ о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања

            На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутен.тумачење ),члана 19, 20, 21. и 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр.16/2016 и 8/2017), члана 12. Одлуке о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисањана територији општине Бела Паланка у 2018.години бр.  011-20/2018-III од 07.02.2018. године  и члана 39.Статута општине Бела Паланка („Службени лист града Ниша", број 67/2008), Председник општине Бела Паланка, доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката

у области јавног информисања

 

I

             1.   ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бела Паланкау 2018. години и израду предлога о додели средстава, у саставу:

 

 -   Маја Мијалковић, шеф Дописништва РТС-а из  Пирота,              

 -   Александра Младеновић , медијски радник из Беле Паланке  и

-   Миодраг Миљковић, медијски радник из Ниша,  на предлогДруштва новинара Ниша из Ниша

 

2.        Комисија на првој седници бира председника Комисије, који је дужан да координира, заказује и води седнице Комисије.

3.    Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бела Паланка у 2018. години, изврши стручну оцену приспелих пројеката и сачини образложени предлог о додели средстава из буџета Општине Бела Паланка за 2018. годину за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бела Паланка.

         Оцењивање  пројеката   врши сваки члан Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.

        Комисија је обавезна да за сваки пројекат који  се разматра сачини образложење у коме наводи разлоге за прихватање или неприхватање пројекта.

       Комисија, по извршеном оцењивању, сачињава записник о спроведеном конкурсу и доставља председнику Општинском већу општине Бела Паланка предлог о расподели средстава, потписан од стране свих чланова Комисије.

        Сваки члан Комисије , након увида у конкурсну документацију, даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију.

        Сваки члан Комисије има право на накнаду за рад у Комисији, која се утврђује  решењем које доноси председник општине.

4.    Рок за извршење задатка Комисије је 20 дана од дана доношења Решења о именовању Комисије за оцењивање пројеката.

5.    Административно - техничке послове за потребе Комисије обављаће запослени у Служби за заједничке послове Општинске управе општине Бела Паланка.

 

II

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Бела Паланка.

 

III

            Решење доставити члановима Комисије, Одељењу за финансије, буџет и јавне службе и Одељењу за заједничке послове Општинске управе општине Бела Паланка.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Одредбама члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима и одредбама члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, између осталог је прописано да руководилац органа, који је расписао конкурс, решењем именује стручну Комисију за оцену пројеката поднетих на Конкурс, са задатком да сачини предлог о додели средстава са образложењем.

            Одредбама члана 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима и одредбама члана 21. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, између осталог је прописано да се већина чланова Комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји, а   сходно члану 22. став 1. истог Правилника, Комисија на првој седници бира председника Комисије.     

            Председник општине Бела Паланка расписао је Јавни позив  за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бела Паланка у 2018. години бр. 011-21/2018-III од 07.02.2018. године.На  Јавни позив пристигли су  предлози за чланове Комисије  за оцењивање пројеката у области јавног информисања од стране новинских и медијских удружења и један предлог медијског радника, тако да  је већина чланова Комисије именована  на предлог новинарских и медијских удружења 

            Имајући у виду напред наведено,  на основу одредаба Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије", бр.83/2014, 58/2015 и 12/2016-аут.тумачење) и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр.16/2016 и 8/2017),одлучено је као у диспозитиву решења.

 

Број: 011-21/2018-III

 

У Белој Паланци, дана 04.04.2018. године

                     

  

Председник

           општине Бела Паланка

Горан Миљковић

 

Powered by Vladimir Jocic