Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 39.  Статута општине Бела Паланка  (''Сл.лист града Ниша '', бр.  67/08) и члана 7. Одлуке о стипендирању ученика са територије општине Бела Паланка   бр.011-29//2018-III  од 07.03.2018.године , Председник  општине Бела Паланка

р а с п и с у ј е

 

 ДОПУНСКИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ   УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА   УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

 

 

I

 

            Оглашава се допунски конкурс за доделу   ученичких стипендија   ученицима са територије општине Бела Паланка, а који похађају средњу школу ван места пребивалишта за школску 2017/2018 годину за период од шест месеци од 01.01.2018 .до 30.06.2018.године .

 

ОСНОВНИ  УСЛОВИ КОЈЕ УЧЕНИЦИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ

 

Право на стипендију из ове одлуке могу остварити следећи корисници:

 

-ученик који има пребивалиште на територији општине Бела Паланка,  а  који похађа  средњу школу  ван  места пребивалишта

 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ И ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ

Корисници:-ученици који имају пребивалиште на територији општине Бела Паланка а   који похађају   средњу школу  ван  места пребивалишта могу да остваре право на  стипендију применом скале примања и то:

 

1.За корисника који живи у породици где су примања по члану домаћинства   испод 9.000 дин стипендија износи -3.100,00  динара.

 

2.За корисника који живи у породици где су примања по члану домаћинства у распону од  9.000-12.000 дин. стипендија износи -2.500,00 динара

 

3. За корисника који живи у породици где су примања по члану домаћинства у рспону од 

12.000-16.000- стипендија износи 1.900 ,00 динара.

 

Примања по члану домаћинства доказују се на један од следећих начина и то подношењем:

-  уверења о укупном приходу за сваког  члана  домаћинства за претходна 3 месеца  издатог од послодавца  односно за пензионере оба исечка  од пензије за претходна 3 месеца односно уверење издатог од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање , а у случају других прихода уверење издато од стране надлежног републичког пореског органа)

- решења о признавању права на новчану социјалну помоћ,

- потврде  Националне службе за запошљавање или Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о незапослености за пунолетног члана домаћинства

-оверену изјаву два сведока о броју чланова домаћинства  (обавезна  за све категорије корисника)

 

ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ   УЧЕНИЦИ  ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ

 

Уз попуњени образац пријаве,  поред документације потребне за утврђивање висине стипендије из претходног става,ученик који има пребивалиште на територији општине Бела Паланка,  акоји похађа  средњу школу  ван  места пребивалишта, подноси и следећу докунентацију:

- извод из матичне књиге рођених за ученика и пријава пребивалишта;

-потврда о упису школе коју похађа;

--копија картице текућег рачун.

 

 

II

Право на стипендију из ове одлуке нема ученик: - ако у току школске године напусти школовање,   -ако  користи друге стипендије из буџета Републике Србије, као и стипендије из других извора.

 

III

Новчани износ одобрене стипендије исплаћује  се месечно за шест месеци у 2018.години,  најкасније до 10. у месецу за протекли месец.

 

IV

 

На основу Одлуке ододели стипендије Председник општине Бела Паланка закључује уговор са корисником стипендије, односно родитељем, хранитељем или законским заступником ако је стипендиста малолетан.

 

V

Рок за пријављивање надопунски  конкурс:-ученика који има пребивалиште на територији општине Бела Паланка,акоји похађа  средњу школу  ван  места пребивалишта

 

је од 23.03.2018. године до  10.04.2018. године.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА ДОПУНСКИ КОНКУРС

Сви заинтересовани који испуњавају услове Конкурса пријаве са потребном документацијом  могу  доставити непосредно преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу:

ОПШТИНА  БЕЛА ПАЛАНКА

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Карађорђева 28,  Бела Паланка

са назнаком „Допунски Конкурс за доделу стипендија ученицима  са територије општине Бела Паланка  у 2018години''.

 

VI

 

Пријаве разматра и предлог одлуке о додели стипендија доноси Комисија за доделу стипендија.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 VII

 

Допунски  Конкурс објавити на сајту Општине Бела Паланка и огласној табли Општинске управе.

 

Председник општине

Бела Паланка

Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic