Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

На основу члана 39.  Статута општине Бела Паланка  (''Сл.лист града Ниша '', бр. 67/08) и члана 7. Одлуке о стипендирању талентованихученика са територије општине Бела Паланка   бр.011-30/2018-III  од 07.03.2018.године , Председник  општине Бела Паланка 

р а с п и с у ј е

 

ДОПУНСКИ  КОНКУРС

ЗА  ДОДЕЛУ   УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА    ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

 

 

I

            Оглашава се допунски конкурс за доделу   ученичких стипендија  талентованим ученицима   са територије општине Бела Паланказа школску 2017/2018.годину  ,за период од шест месеци од 01.01.2018. до 30.06.2018.године.  

 

 

ОСНОВНИ  УСЛОВИ КОЈЕ ТАЛЕНТОВАНИ  УЧЕНИЦИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ

 

Право на стипендију из ове одлуке могу остварити следећи корисници

-талентовани ученик који похађа музичку школу односно  спортиста који је члан спортског друштва које има седиште ван Беле Паланке из  разлога што такво спортско друштво не постоји на територији општине Бела Паланка.

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ И ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ

  За Корисника  - талентовани ученик који похађа музичку школу односно  спортиста који је члан спортског друштва које има седиште ван Беле Паланке из  разлога што такво спортско друштво не постоји на територији општине Бела Паланка-  стипендија износи -6.200,00динара..

 

ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТАЛЕНТОВАНИ  УЧЕНИЦИ  ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ

 

Уз попуњени образац пријаве талентовани ученик који похађа музичку школу односно  спортиста који је члан спортског друштва које има седиште ван Беле Паланкеподноси следећу документацију: 

-извод из матичне књиге рођенихза  ученика и пријава пребивалишта

-потврда о упису школе коју похађа односно да је члан спортског друштва

-копија картице текућег рачуна

 

 

 

II

Право на стипендију из ове одлуке нема  ученик: -   ако у току школске године напусти школовање,    -ако  користи друге стипендије из буџета Републике Србије, као и стипендије из других извора.

 

III

Новчани износ одобрене стипендије исплаћује семесечно  за  шест  месеци у 2018.години,  најкасније до 10. у месецу за протекли месец.

 

 

 

IV

 

На основу Одлуке о  додели стипендије Председник општине Бела Паланка закључује уговор са корисником стипендије, односно родитељем, хранитељем или законским заступником ако је стипендиста малолетно лице .

 

 

V

Рок за пријављивање на допунски конкурс:

-талентованих ученикакоји похађају музичку школу односно  спортиста који је члан спортског друштва које има седиште ван Беле Паланке

је од 23.03.2018. године до  10.04.2018. године.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА ДОПУНСКИ КОНКУРС

Сви заинтересовани који испуњавају услове Конкурса пријаве са потребном документацијом  могу  доставити непосредно преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу:

 

 

ОПШТИНА  БЕЛА ПАЛАНКА

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Карађорђева 28,  Бела Паланка

са назнаком „Допунски  Конкурс за доделу стипендија талентованимученицима  са територије општине БелаПаланка  у2018години''.

 

                                                              

                                                             VI

 

Пријаве разматра и предлог одлуке о додели стипендија доноси Комисија за доделу стипендија.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

                                                         VII

 

Допунски  Конкурс објавити на сајту Општине Бела Паланка и огласној табли Општинске управе.

 

 

Председник општине

Бела Паланка

Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic