Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

 На основу члана 39.  Статута општине Бела Паланка  (''Сл. лист града Ниша“ , бр.  67/08) и члана 7. Одлуке о стипендирању студената   са територије општине Бела Паланка   бр.011-28 /2018-III  од 07.03.2018.године , Председник  општине Бела Паланка

 р а с п и с у ј е

ДОПУНСКИ  КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ   СТИПЕНДИЈА  СТУДЕНТИМА   СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

I

 

            Оглашава седопунскиконкурс за доделу студентских   стипендија студентима   са територије општине Бела Паланка за школску 2017/2018 .годину за период од шест месециод 01.01.2018. до30.06.2018.године.

 

ОСНОВНИ  УСЛОВИ КОЈЕ СТУДЕНТИ   ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ

 

Право на стипендију из ове одлуке могу остварити следећи корисници:

- студент високошколске установе под следећим условима: - да је држављанин Републике Србије, - да има пребивалиште на територији општине Бела Паланка, - да уписује први пут било коју годину студија првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), или студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије на високошколским установама.

 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ И ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ

Корисници:

- студенти  високошколске установе  могу да остваре право на  стипендију применом скале примања и то:

 

1.За корисника који живи у породици где су примања по члану домаћинства   испод 9.000 дин стипендија износи -3.100,00динара;

 

2.За корисника који живи у породици где су примања по члану домаћинства у распону од  9.000-12.000 дин. стипендија износи -2.500,00 динара;

 

3. За корисника који живи у породици где су примања по члану домаћинства у рспону од 

12.000-16.000- стипендија износи 1.900,00динара..

 

Примања по члану домаћинства доказују се на један од следећих начина и то подношењем:

-  уверења о укупном приходу за сваког  члана  домаћинства за претходна 3 месеца  издатог од послодавца  односно за пензионере оба исечка  од пензије за претходна 3 месеца односно уверење издатог од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање , а у случају других прихода уверење издато од стране надлежног републичког пореског органа)

- решења о признавању права на новчану социјалну помоћ,

- потврде  Националне службе за запошљавање или Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о незапослености за пунолетног члана домаћинства

-оверену изјаву два сведока о броју чланова домаћинства  (обавезна  за све категорије корисника)

 

 

ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СТУДЕНТИ   ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ

Уз попуњени образац пријаве, поред документације потребне за утврђивање висине стипендије из претходног става,студент подноси и следећу документацију :

 - уверење о упису на високошколску установу или о упису на наредну годину студија,

-  фотокопију личне карте из које се види   пребивалиште или потврду о пребивалишту да је на територији општине Бела Паланка,

 -копија картице текућег рачуна

 

II

Право на стипендију из ове одлуке нема студент: - који има статус апсолвента (ако му је истекао апсолвентски стаж), - који је у радном односу,   - ако је навршио 26 година живота,-ако  користи друге стипендије или студентске кредите из буџета Републике Србије, као и стипендије из других извора.

 

III

 

Новчани износ одобрене стипендије  исплаћује се  месечно за  шест месеци у 2018.години, најкасније до 10. у месецу за протекли месец.

 

IV

 

На основу Одлуке о  додели стипендије Председник општине Бела Паланка закључује уговор са стипендистом.

 

 

 

V

Рок за пријављивање на допунски конкурс:

 -студената  високошколске установе

 

је од 23.03.2018. године до  10.04.2018.године.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА ДОПУНСКИ КОНКУРС

Сви заинтересовани који испуњавају услове Конкурса пријаве са потребном документацијом  могу  доставити непосредно преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу:

ОПШТИНА  БЕЛА ПАЛАНКА

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Карађорђева 28,  Бела Паланка

са назнаком  „ Допунски Конкурс за доделу стипендија студентима   са територије општине БелаПаланкау2018години''.

 

VI

 

Пријаве разматра и предлог одлуке о додели стипендија доноси Комисија за доделу стипендија.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 VII

 

Допунски Конкурс објавити на сајту Општине Бела Паланка и огласној табли Општинске управе.

 

 

                                                                                                 

Председник општине

Бела Паланка

Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic