Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

            На основу члана 13.Одлуке о додели субвенција приватнимпредузетници и привредним друштвима   за подстицај запошљавања  теже запошљивих лица бр. 011-31/2018-III  од  19.03.2018.године ,председник општине Бела Паланка,  расписује

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ   ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА 

 

                                                                              

I      Расписује се Јавни позив  за подношење захтева за доделу субвенцијаприватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај запошљавања  теже запошљивих лица кроз давање субвенција послодавцима за запошљавање лица којима је до стицања услова за одлазак у пензију по основу година живота или година стажа осигурања преостало највише 36 месеци.

                                                              

II            Право на доделу субвенција  имају приватни предузетници и привредна друштава која су  са новозапосленим лицем, које испуњава  услове из  ставаI Јавног позива, закључили Уговор о раду на одређено време у трајању од НАЈВИШЕ 12 месеци.

                                                                         

 

 III        Субвенције се додељују  кориснику субвенције за  плаћене порезе  и  доприносе  на зараду  запосленог лица у висини минималне цене рада.

 

                                                                 

  IV     Услове које мора да испуњава корисник субвенције:

    - да нема неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса за последних 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев за субвенционисање, што доказује подношењем уверења пореске управе.  

   -  да је на дан подношења пријаве измирио све обавезе по основу изворних јавних прихода, што доказује подношењем Уверења Одељења за финансије, буџет и јавне службе Општинске управе општине Бела Паланка, Одсек за послове Локалне пореске администрације.

 

            Услове које мора да испуни новозапослено лице код послодавца:

     - да му је до стицања услова за одлазак у пензију по основу година живота или година стажа осугурања преостало највише 36 месеци од дана заснивања радног односа;

     -  да лице има пријављено пребивалиште на територији општине Бела Паланка најмање годину дана пре потписивања Уговора о раду, о чему доказ прилаже послодавац.

   

 V        Документација коју подноси корисник субвенције приликом конкурисања:

  -   захтев за доделу субвенција;

  -  уверење Пореске управе Филијала Пирот у Белој Паланци о  измиреним обавеза по основу пореза и доприноса за последних 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев за субвенционисање;

   -  уверење Одељења за финансије, буџет и јавне службе Општинске управе општине Бела Паланка, Одсек за послове Локалне пореске администрације да је на дан подношења пријаве измирио све обавезе по основу изворних јавних прихода.

  -   закључен  Уговор о раду са новозапосленим  лицем за период од највише 12 месеци;

  -   пријаву на обавезно социјално осигурање за новозапослено лице;

  -  фотокопију Извода из матичне књиге рођених за новозапослено лице  којим доказује да му је до пензије остало још 36 месеци (ако у пензију одлази по основу година живота );

   -  фотокопију М4 обрасца из Фонда ПИО за новозапослене којим доказује да је до пензије остало још 36 месеци  (ако у пензију  одлази по основу година стажа осигурања);

   -  уверење о пребивалишту на територији општине Бела Паланка за новозапослено лице (издаје ПУ у Белој Паланци).

    

                                                                                                                                                 

VI        Право на субвенције остварују послодаваци-корисници субвенције који испуњавају опште услове из става IVЈавног позива, а који су закључили уговор о раду са лицима која испуњавају посебне услове из става IVЈавног позива, с тим да право на исплату субвенција стичу потписивањем уговора о субвенционисању, са применом од датума прецизираног уговором, односно од дана заснивања радног односа новозапосленог лица.

 

                                                                             

VII     Начин субвенционисања, као и међусобна  права и обавезе, биће регулисани посебним уговором, који ће бити закључен између корисника субвенције и председника општине Бела Паланка.

             У случају да корисник субвенције престане да испуњава обавезе у складу  са одлуком и потписаним уговором обуставиће се рефундација новчаних  средстава, раскинуће се уговор, а  корисник средстава биће у обавези да врати сва примљена новчана средства у буџет општине.

 

 

VIII  Захтеви за доделу субвенција подносе се на писарници општине Бела Паланка, по објављивању јавног позива, који ће бити отворен до утрошка средстава предвиђених за субвенционисање у текућој буџетској години.

               

                                                                          

IX        Захтеви се подносе на обрасцу на писарници Општинске управе општине Бела Паланка , ул Карађорђева бр.28 Бела Паланка, са назнаком „Комисија за доделу субвенција“.

            Контакт особа је Дејан Видановић.,помоћник председника општине Бела Паланка, тел.063/8003787и 018/855-023.

            Уз Захтев се прилаже комплетна документација наведена у Јавном позиву.

            Захтеви се подносе почев од 20.03.2018.године.

 

 

X      Јавни позив објавити на огласној табли Општинске управе општине Бела Паланка , кабловском каналу и сајту општине.

 

Председник

општине Бела Паланка

Горан  Миљковић

Powered by Vladimir Jocic