Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање посебних програма из члана 3 и 4. став 2. Тачка 10-13. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Општине Бела Паланка

На основу Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Општине Бела Паланка бр.401-60/2015 од. 07.05.2015. године,  Одлуке o измени и допуни Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Општине Бела Паланка бр. 011-11/2017 -III од 25.01.2017. године и члана 39. Одлуке о буџету општине Бела Паланка („Сл. лист града Ниша“ бр. 133/17, Општинско веће општине Бела Паланка упућује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање посебних програма из члана 3 и 4. став 2. Тачка 10-13. Правилника о обезбеђивањусредстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Општине Бела Паланка

 

I

Предмет овог позива је расподела средстава опредељених у Одлуци о буџету општине Бела Паланка  за 2018. годину и то:

500.000,00 динара на позицији 126- Дотације невладиним организацијама у складу са конкурсом посебни спорт– економскакласификација 481. намењених за :

1.предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

2.спречавање негативних појава у спорту  односно унапређење и заштита здравља спортиста а посебно младих кроз антидопингобразовање, спречавање насиљаи недолично понашањена спортским манифестацијама (едукација младих);

3.научни скупови, истраживачко-развојни и научно-истраживачки пројекти у спорту и издавање спортских публикација од општинског  значаја;

4.унапређење рекреативног спорта, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана општине Бела Паланка , а нарочито деце, жена, омладине и особа са инвалидитетом(отворене школе фудбала, кросеви, трке мира и друге манифестације);

II

Право учешћа на јавном позиву за финансирање посебних програма имајуносиоци  програма на основу поднетог предлогапосебног програма, под условом:

  • да буду регистровани у складу са законом ;
  • да искључиво или претежно послују на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено ;
  • да имају седиште на територији општине Бела Паланка ;
  • да су директно одговорни за припрему и извођење програма ;
  • да испуњавају, у складу са Законом о спорту, прописане услове за обављање спортских делатности ;
  • да су са успехом реализовали одобрени програм , уколико су били носиоци програма ранијих година ;
  • да располажу капацитетима за реалитацију програма ;
  • да имајуобезбеђен простор за реализацију програма.

III

 

Потребна документација која се подноси уз пријавује :

 

1. Предлог посебног програма  за 2018. годину( Табела-Образац 2)

2. Фотокопија решења из апр-а

3. Одлука о особиодговорнеза реализацију програма

4. Број текућег рачуна клуба или спортске организације

IV

 

При вредновању програма за доделу средстава из буџета општине Бела Паланка  примењиваће се следећи критеријуми:

 

1. Финансијски и оперативни капацитет

2. Релевантност

3. Методологија

4. Одрживост програма

5. Буџет и рационалност трошкова

              

У Табели  бр.4који је саставни део Правилника за остваривање посебних програма изобласти спорта на територији општине Бела Паланка дати  су ови критеријуми за вредновање програма задоделу средстава из буџета општине са максималниом бројем бодова који могу да се освоје.

V

Рок за подношење пријаве на јавни позив је 20дана, од дана објављивања уна огласној табли Општинске управе,  интернет страни општине илилокалним средствима информисања

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент општине Бела Паланка ( www.belapalanka.org.rs), а може се подићи и у Одељењу за буџет, финансије и јавне службе, служба рачуноводства.

Крајњи рок за утрошак средстава по овом  јавном позиву је 31.12.2018.године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси сеОпштинској  управи општине Бела Паланка – Одељењу за буџет, финансије и јавне службе-Комисији за спорт са назнаком ''Пријава на јавни позив зафинансирање посебних програма у области спорта – не отварати'' или препорученом поштомна адресу: Општинска управа општине Бела Паланка – Одељењу за буџет, финансије и јавне службе-Комисији за спорт саназнаком ''Пријава на јавни позив зафинансирање посебних програма у области спорта – не отварати''.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

Powered by Vladimir Jocic