Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОГЛАС за давање локација за постављање киоска на јавним површинама

             Комисија за спровођење поступка за доделу локација за постављање  киоскана   јавнимповршинама,  на основу Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији општине Бела Паланка („Сл,лист града Ниша“ бр.23/2007 и 24/2010),  Плана локација за постављање киоска на јавним површинама бр.353-2/20178-IV/02 од 13.12.2017.године  и Одлуке о расписивању  огласа за давање локације за постављање киоска на јавним површинама на привремено коришћење бр.011-2/2018-II од  15.01.2018. године,расписује следећи

 

 ОГЛАС

за давање локација за постављање киоска на јавним површинама

 

I

            Оглашава се поступак давања локација за постављање киоска на јавним површинама на привремено коришћење  путем прикупљања понуда, а ради постављања привремених монтажних објеката – киоска и то следећих локација:

            На привремено коришћење даће се локације – јавне површине:

а) Локација на кп.бр. 484/1 КО Бела Паланка-варош, до зграде суда(западна страна) у ул.Српских владара, двакиоскавеличине 6 m² .

б) Локација на кп.бр.484/1 КО Бела Паланка-варош, на углу улице Српских владара и 7 јули један киоск величине до 6 m².

в)Локација на углу Карађорђеве и улице 7 јули у ул.Карађорђевој  на кп.бр.1117 КО Бела Паланка-варош  – 1киоск величине до 6 m²;

г)  Локација на кп.бр.380 КО Бела Паланка-варош у улици Карађорђевој поред пролаза за Основну школу један киоск величине до 6 m² за продају хране без алкохолних пића;

д) Локација у улици 11.октобар на кп.бр.1140 КО Бела  Паланка-варош преко пута  аутобуске станице један киоск величине до  6 m²;

ђ)Локација у улици 11.октобар на кп.бр.1139 КО Бела  Паланка-варош преко пута  аутобуске станице два киоска  величине до  6 m²;

е) Локација на кп.бр.1130/1 КО Бела Паланка -варош, на улазу у лапидаријум, један киоск  величине до  6 m²;

ж)Локација на кп.бр.531 КО Бела Паланка -варош у углу улица Крсте  Тошића и   Српских владара величине до  6 m².

II

 Рок за подношење понуда је 5(пет)дана од дана истицања огласа на огласној табли Општинске управе општине Бела Паланка.

            Право да поднесу понуду (конкуришу) за одређену локацију имају сва физичка и правна лица као и лица која већ користе одређене локације осим оних лица која нису испунила своје доспеле а неплаћене финансијске обавезе по основу досадашњег коришћења јавне површине и комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама.

            Неблаговремене,  непотпуне и неуредне понуденеће бити разматране.

III

            Почетни износ месечног закупа за киоске је 400,00 динара, по метру квадратном месечно.

            Гарантни износ учешће на огласу је 2.000,00 динара, који је учесник на огласу дужан да уплати на жиро рачун број 840-745151843-03 Општина Бела Паланка – остали приходи у корист Општине.

            Најповољнији понуђач је обавези да у току коришћења јавне површине плаћа одређене финансијске обавезе и то:

            -Закуп јавне површине на основу Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији Општине Бела Паланка („Сл.лист града Ниша“ бр.23/07 и 24/10 );

            -Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама по Тарифном броју 1 на основу Одлуке о локалним комуналним таксама„Сл.лист града Ниша“ бр.104/14,100/15,157/16 и 127/17)и бр. 011-81/2017 од 24.10.2017. године.  

            Дозвољена површина објекта је највише 6 m².

IV

            Локације се дају на период од 1(једне) године.

V

            Понуде за коришћење јавне површине   примаће сеу периоду  од  16.01.2018.године до 20.01.2018.године.

Отварање понуда спровешће се 23.01.2018. године у 10,00часовау Великој сали Општинске управе општине Бела Паланка.

VI

            Поступак по овоме спроводи Комисија коју образује председник општине.

 

VII

            Понуде се подносе на адресу Општина Бела Паланка,ул.Карађорђева бр.28 у затвореној коверти са назнаком „Понуда на оглас за локацију на киоск“- не отварати.

 

VIII

            Обавезна садржина понуде је:

1.Име и адреса, односно назив и седиште учесника огласа ;

2.Назнака локације за киоск за који се подноси понуда;

3.Понуђени износ накнаде по m²;

4.Доказ о уплаћеном гарантном износу.

IX

            Учеснику који је изабран као најповољнији понуђач уплаћени гарантни износ се урачунава у накнаду за привремено коришћење, а учеснику који није изабран гарантни износ се враћа.

Учесник огласа који добије локацију, у случају одустанка, губи право на повраћај гарантованог износа.

            Решење о најповољнијем понуђачуи давању локације за киоскна предлог Комисије доноси Председник општине Бела Паланка, а по правоснажности Решења најповољнији понуђач закључује Уговор о коришћењу локације.

Уколико лице које је добило локацију у року од 8 дана од дана коначности решења не закључи уговор, губи право на локацију за киоск и право на повраћај гарантног износа и донеће се решење о давању локације следећем учеснику или ће се локација за киоск дати непосредном погодбом.

X

            Сваки учесник се може пре подношења понуде за закуп јавне површине а ради постављања мањих монтажних објеката детаљно упознати са условима огласа као и другим информацијама у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Бела Паланка у улици Карађорђева бр.28 или на телефон 018/855-023.

Број:____________

У Белој Паланци ___________.године

 

Председник Комисије

Слађана Динић

Powered by Vladimir Jocic