Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање и суфинансирање програма из области пружања подршке социјално угроженим грађанима, старијим особама и особама са интелектуалним и менталним сметњама из буџета Општине Бела за 2018 год.

У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласникРС“, бр. 51/09), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/2013 и 93/2015), Одлуком о буџету општине Бела Паланка за 2018 год, бр.011-101/2017 од 15.12.2017.год. и  члана 3. Правилника окритеријумима и условима за избор програма удружења и организација цивилног друштва која су од јавног интереса за општину Бела Паланка бр.401-61/2015 од. 07.05.2015год.,Председник општине Бела Паланка, упућује

 

 

Ј А В Н И    П О З И В

 

за финансирање исуфинансирање  програма из области  пружањаподршке социјално угроженим грађанима, старијим особама  и особама са интелектуалним и менталним сметњама из буџета Општине Бела  за 2018 год.

 

I

Предмет овог позива је расподела средстава опредељених у Одлуци о буџету општине Бела Паланка  за 2018. годину и то:

23.100.000 динара у разделу 4,Општинска управа, глава 4.01. Програмска  активност 0003:Подршка социо-хуманитарним организацијамапозиција-101- Дотације невладиним организацијама –економскакласификација481 намењених  сходно члану 2. Правилника, за  финансирање или суфинансирање програма  удружења иорганизација цивилног друштва  од јавногинтереса у области пружања социјио-хуманитарних услуга  намењених за ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ И ТО:

 

·       обављање кућних послова и одржавање домаћинства (помоћ у набавци и одлагању

·       намирница, припремању мањих оброка хране и храњењу)

·       помоћ у одржавању личне хигијене (приликом умивања, купања, чешљања, бријања, пресвлачења, и сл.)

·       помоћ у одржавању хигијене домаћинства (прање судова, чишћење просторије, прање одеће, ложење ватре, и сл.)

·       помоћ у кретању и коришћењу ресурса у локалној заједници (набавка огрева, плаћање рачуна, обављање или асистирање у обављању других административних послова и сл.)

·       праћење здравља и добробити особе, укључујући посматрање и евидентирање промена у телесном и менталном функционисању и извештавање надлежне здравствене службе

·       помоћ у набављању и узимању прописаних лекова

·       помоћ у обављању прописаних телесних вежби

·       помоћ или подстицање у обављању свакодневних активности

·       помоћ при одласку код лекара и при коришћењу превоза

·       помоћ за учешће у активностима заједнице.

Корисници услуге помоћ у кући су:

1. стара и немоћна лица преко  60 година  у једночланим и вишечланим старачким домаћинствима

2. особе са инвалидитетом које живе саме у домаћинству (одрасле особе са оствареним правом на туђу негу и помоћ, по свим основама, особе у поступку за остваривање овог права и особе којима је признат статус инвалида по било ком основу)

3. породице са тешко оболелим чланом домаћинства, чије стање захтева континуирану физичку негу (полупокретни, непокретни)

4. особе са интелектуалним и другим менталним сметњама.

 

Место вршења услуга: на адреси корисника

 

·       Право учешћа на јавном позиву за финансирање  или суфинансирање програма од јавног интереса  имају удружења иорганизација цивилног друштва:  

·        Које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територијиОпштине Бела Паланка ,односно удружења иорганизација цивилног друштва  која су регистрована на територији других општина(међуопштинске организације)  а имају програме у којима су укључени и грађани или група грађана са територије општине Бела Паланка (савези глувих, слепих, дистрофичара и других ретких болести).

·       Које једиректно одговорно за припрему и извођење пројекта;

·       које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројекта, уколико је било носилац пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализациј епројекта, то јест оно које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре;извештај о раду сафинансијским показатељима за претходну годину;

·       које није упоступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;

·       које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено запрекршај или привредни преступ везан за његову делатност;

·       које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

·       Важећу лиценцу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавног позива- лиценцу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална

питања, у складу са Законом.

III

Програмска документација запријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

1.      попуњен пријавни образац на конкурс;

2.     попуњен образац буџета програма/пројекта;

3.     попуњен образац наративног буџета пројекта

Обрасци за  пријавуна Конкурс могу се подићи у Општинској  управи општине Бела Паланка – Одељењу за буџет, финансије и јавне службе или скинути са сајта општине(www.belapalanka.org.rs).

IV

При вредновању програма за доделу средстава из буџета општине Бела Паланка  примењиваће се следећи критеријуми:

 

1.Законитост и ефикасност коришћења средстава  која се огледа у провери да ли су раније  коришћена буџетска  средства за финансирање активности организације и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе

 2. Значај промене која се очекује након примене програм  одрживост  програма

 

 3.Обухват – колике су могућности  програма рада да oбухвати шири кругкорисника и подстакне њихово активноучешће  у реализацији предвиђенихактивности; да ли укључује партнерство  са другим удружењима

  4.Релевантност програма за остваривање јавног интереса дефинисаног конкурсом

 

 5.Очекивани резултати и утицаји – да лису резултати програма рада мерљивии да ли ће програм рада имати утицајаван круга непосредних корисника;

 

V

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава опредељених за ове намене, а најкасније до 01.12. текуће године.

Комисија ће прегледати све пристигле програме и донети Извештај и предлог о висини одобрених средстава а по накнадно поднетим захтевима ће  периодично на 15 дана заседати и одлучивати по њима све до утрошка средства односно 01.12.2018.год.

Коришћење одобрених средстава могуће је до 31.12.2018.год.

 

Конкурс се објављује на званич=www.belapalanka.org.rs,и  на огласној табли Општинске управе општине Бела Паланка.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси сеОпштинској  управи општине Бела Паланка – Одељењу за буџет, финансије и јавне службе-Комисији за програма  удружења иорганизација цивилног друштваса назнаком ''Пријава на јавни позив зафинансирање исуфинансирање  програма  удружења иорганизација цивилног друштва  од јавногинтереса на територији Општине Бела Паланка – не отварати'' или препорученом поштомна адресу: Општинска управа општине Бела Паланка – Одељењбуџет, финансије и јавне службе-Комисији за програма  удружења иорганизација цивилног друштва са назнаком ''Пријава на јавни позив зафинансирање исуфинансирање  програма  удружења иорганизација цивилног друштва  од јавногинтереса на т.год.

 

 

Председник општине

Бела Паланка

Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic