Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање и суфинансирање програма удружења и организација цивилног друштва из буџета Општине Бела Паланка који су од јавног интереса на територији Општине Бела Паланка за 2018 год.

ПРЕУЗМИ ОБРАСЦЕ

У складу са чл. 38. Закона о удружењима („СлужбенигласникРС“, бр. 51/09), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/2013 и93/2015), Одлукомобуџетуопштине Бела Паланка за 2018 год, бр.011-101/2017 од 15.12.2017.год. и  члана 3. Правилника окритеријумима и условима за избор програма удружења и организација цивилног друштва која су од јавног интереса за општину Бела Паланка бр.401-61/2015 од. 07.05.2015год.,Председник општине Бела Паланка, упућује

 

 

Ј А В Н И    П О З И В

 

за финансирање исуфинансирање  програма  удружења иорганизација цивилног друштва  из буџета Општине Бела Паланка који су од  јавногинтереса на територији Општине Бела Паланказа 2018 год.

 

I

Предмет овог позива је расподела средстава опредељених у Одлуци о буџету општине Бела Паланка  за 2018. годину и то:

10.500.000динара у разделу 4,Општинска управа, глава 4.01. позиција-35 - Дотације невладиним организацијама–економскакласификација481 намењених  сходно члану 2. Правилника, за  финансирање или суфинансирање програма  удружења иорганизација цивилног друштва  од јавногинтереса у области:

− социјалне и здравствене заштите  

− борачко инвалидске заштите

− заштите лица са инвалидитетом

− друштвене бриге о деци

− помоћи старима

− заштите и промовисања људских и  мањинских права

− хуманитарних програма

− одрживог развоја

−заштите животне средине

− других програма којима удружењеискључиво и непосредно следи јавнепотребе

II

·       Право учешћа на јавном позиву за финансирање  или суфинансирање програма од јавног интереса  имају удружења иорганизација цивилног друштва:  

·        Које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територијиОпштине Бела Паланка ,односно удружења иорганизација цивилног друштва  која су регистрована на територији других општина(међуопштинске организације)  а имају програме у којима су укључени и грађани или група грађана са територије општине Бела Паланка (савези глувих, слепих, дистрофичара и других ретких болести).

·       Које једиректно одговорно за припрему и извођење пројекта;

·       које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројекта, уколико је било носилац пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализациј епројекта, то јест оно које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре;извештај о раду сафинансијским показатељима за претходну годину;

·       које није упоступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;

·       које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено запрекршај или привредни преступ везан за његову делатност;

·       које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

 

III

Програмска документација запријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

1.      попуњен пријавниобразацнаконкурс;

2.     попуњенобразацбуџетапрограма/пројекта;

3.     попуњенобразацнаративногбуџетапројекта

Обрасци за  пријавуна Конкурс могу се подићи у Општинској  управи општине Бела Паланка – Одељењу за буџет, финансије и јавне службе или скинути са сајта општине(www.belapalanka.org.rs).

IV

При вредновању програма за доделу средстава из буџета општине Бела Паланка  примењиваће се следећи критеријуми:

 

1.Законитост и ефикасност коришћења средстава  која се огледа у провери да ли су раније  коришћена буџетска  средства за финансирање активности организације и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе

 2. Значај промене која се очекује након примене програм  одрживост  програма

 

 3.Обухват – колике су могућности  програма рада да oбухвати шири кругкорисника и подстакне њихово активноучешће  у реализацији предвиђенихактивности; да ли укључује партнерство  са другим удружењима

  4.Релевантност програма за остваривање јавног интереса дефинисаног конкурсом

 

 5.Очекивани резултати и утицаји – да лису резултати програма рада мерљивии да ли ће програм рада имати утицајаван круга непосредних корисника;

 

V

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава опредељених за ове намене, а најкасније до 01.12. текуће године.

Комисија ће прегледати све пристигле програме и донети Извештај и предлог о висини одобрених средстава а по накнадно поднетим захтевима ће  периодично на 15 дана заседати и одлучивати по њима све до утрошка средства односно 01.12.2018.год.

Коришћење одобрених средстава могуће је до 31.12.2018.год.

 

Конкурс се објављује на званич=www.belapalanka.org.rs,и  на огласној табли Општинске управе општине Бела Паланка.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси сеОпштинској  управи општине Бела Паланка – Одељењу за буџет, финансије и јавне службе-Комисији за програма  удружења иорганизација цивилног друштваса назнаком ''Пријава на јавни позив зафинансирање исуфинансирање  програма  удружења иорганизација цивилног друштва  од јавногинтереса на територији Општине Бела Паланка – не отварати'' или препорученом поштомна адресу: Општинска управа општине Бела Паланка – Одељењбуџет, финансије и јавне службе-Комисији за програма  удружења иорганизација цивилног друштва са назнаком ''Пријава на јавни позив зафинансирање исуфинансирање  програма  удружења иорганизација цивилног друштва  од јавногинтереса на т.год.

 

 

Председник општине

Бела Паланка

Горан Миљковић

Powered by Vladimir Jocic