Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бела Паланка, путем прикупљања понуда

 На основу чл. 99 ст. 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 . исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14)  и Одлука („Сл.лист града Ниша“ бр. 24/14, 38/15 и 108/15) и Одлука о покретању поступка продаје градског грађевинског земљишта које је у јавној својини општине Бела Паланка бр. 011-88/2017-I од 14.11.2017. године.

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бела Паланка, путем прикупљања понуда

 

 

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

 

           Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног а уређеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бела Паланка, и то:

 

           Део катастарске парцеле 1145/3 уписане у листу непокретности уписане у лист непокретности 632 КО Бела Паланка – варош.

 

           Грађевинско земљиште на делу катастарске парцеле број 1145/3 које је предмет продаје приближне је површине 200m² и налази се на делу наведене парцеле између улице Српских Владара и улице Михајла Динића.

 

            Коначна површина грађевинског земљишта утврдиће се након израде пројекта парцелације коју ће финансирати кандидат који на јавном конкурсу буде изабран као најповољнији понуђач, а рок завршетка израде пројекта је 15 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

 

            Планом генералне регулације Бела Паланка, предвиђена је изградња стамбено пословних објеката.

 

            Почетна цена за отуђење наведеног грађевинског земљишта утврђена је у висини од 1.056,00 динара по m², што за површину од 200m² износи 211.200,00 динара.

 

            Висина депозита у износу од 21.120,00 динара, уплаћује се на рачун 840-745151843-03 – остали општински приходи, по моделу 97 са позивом на број 71-009.

 

            Критеријум за оцењивање понуда је "највиша понуђена цена по m²".

 

 

 

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

 

          

            Право учешћа на огласу имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају остале услове Огласа, који уплате депозит, уз НАПОМЕНУ обавезе плаћања пројекта парцелације.

 

            Понуда правног лица и предузетника мора да садржи назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз понуду правног лица и предузетника прилаже се оверена фотокопија извода из регистра привредних субјеката или другог одговарајућег регистра (не старије од 6 месеци) и потврду о пореском идентификационом броју.

      

            Понуда физичког лица морада садржи име и презиме, адресу, матични број и број телефона и мора бити потписана.

           

Правно лице, предузетник и физичко лице морају доставити потврду Локалне пореске администрације Општине Бела Паланка да су измирили доспеле обавезе за 2016. и 2017. годину.

 

            Учесник уз понуду мора да достави потврду о уплати депозита, изјаву да прихвата све услове из јавног огласа и изјаву о условима за враћање депозита, уредно овлашћење за заступање, оверену фотокопију личне карте.

 

            Учесник уз понуду мора да достави назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у случају да не буде изабран као најповољнији.

 

            Понуда се доставља на писарнициОпштинске управе Бела Паланка, улица Карађорђева бр.28, Бела Паланкаили препорученом пошиљком до 29.12.2017. године.

 

Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски дана  04.01.2018. године у 12,00 часова.

 

            Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком "НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бела Паланка по огласу бр.1".Наполеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон подносиоца понуде. Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је предвиђено јавним огласом или су подаци дати супротно објављеним условима.

 

            Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.

 

            Непотпуне и неблаговремене понуде, неће бити узете у разматрање.

 

            Најповољнијем понуђачу задржава се уплаћени депозит до потписивања Уговора. Осталим учесницима у Јавном огласу депозит се враћа у року од 20 дана од дана доношења одлуке председника општине.

 

            У случају одустанка најповољнијег понуђача од закључења Уговора, депозит се не враћа.

 

            Са најповољнијим понуђачем закључиће се Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана, који у име Општине закључује председник општине. Ако најповољнији понуђач не приступи закључењу Уговора председник општине ће закључити Уговор са следећим најповољнијим понуђачем.

 

 

 

 

 

            У случају да два или више учесника понуде исту цену, учесници огласа ће бити позвани да непосредно предају понуде са новим ценама све док један од понуђача не понуди већу цену.

 

            ОпштинаБела Паланка задржава право да поништи поступак по овом Јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег понуђача.

 

            Купац сноси све трошкове овере уговора, као и трошкове проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима.

 

            Правно лице, предузетник и физичко лице које није измирило своје обавезе према Општини по основу закупа, накнаде за уређење земљишта и других пореза по решењима Локалне пореске администрације не може бити учесник овог огласа.

 

            Додатна обавештења и информације о овом јавном огласу могу се добити од Општине Бела Паланка, на телефон 018/855-023.

 

            ОпштинаБела Паланка неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

 

 

 

Председник комисије

Славољуб Ђурђевић

Powered by Vladimir Jocic