Општина Бела Паланка
званична презентација општине

О Г Л А С о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комнис“ Бела Паланка

О Г Л А С

о јавном конкурсу за избор директора

Јавног комуналног предузећа „Комнис“ Бела Паланка

 

1.     Податак о јавном предузећу

-        Јавно комунално предузеће „Комнис“ Бела Паланка, ул. Српских Владара 51

 

2.     Податак о радном месту

-        Директор предузећа

 

3.     Услови за именовање

За директора предузећа може да буде именовано лице које поред општих услова предвиђених законом о раду испуњава и следеће услове:

-        да је пунолетно и пословно способно;

-        да има стечено високо образовање у трајању од четири године у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова на специјалистичким струковним студијама;

-        да има најмање две године радног искуства на пословима који су повезани за пословима предузећа;

-        да познаје област корпоративног управљања;

-        да има радно искуство у организовању рада и извођењу послова;

-        да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

-        да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

-        да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1)  обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2)  обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3)  обавезно лечење алкохоличара;

(4)  забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

4.     Место рада

-        Бела Паланка, улица Српских Владара бр. 51

 

5.     Рок у коме се подносе пријаве

-        Рок за подношење пријава на јавни конкурс износи 30 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије

 

6.     Податак о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу

-        Славољуб Ђурђевић

 

 

7.     Адреса на коју се подносе пријаве

-        Општинска управа општине Бела Паланка, улица Карађорђева бр. 28, са назнаком „Пријава на конкурс“.

-        Посебна напомена: Пријаве се подносе у затвореним ковертама, морају се предати путем поште препорученом поштом или на писарници Општинске управе општине Бела Паланка, ул. Карађорђева бр. 28.

 

8.     Докази који се прилажу уз пријаву

-        Извод из матичне књиге рођених Републике Србије (са датумом издавања не старијим од 6 месеци);

-        Уверење о држављанству Републике Србије (са датумом издавања не старијим од 6 месеци);

-        Фотокопија личне карте;

-        Уверење о општој здравственој способности,

-        Уверење да није осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора јавног предузећа,

-        Диплома о завршеној школи,

-        Исправа којом се доказују подаци о радном искуству (потврда, решење и др.).

Сви потребни докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији овереној од стране државног органа.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

 

Број: 111-1/2017-IV/01

У Белој Паланци, 29.09.2017. године

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

 

                                                                                                          Председник Комисије

                                                                                                                  Славољуб Ђурђевић

Powered by Vladimir Jocic