Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон,41/09и 112/2015)и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бела Паланка ( у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позивкојим обавештава:

-      образовнeустановe- школe, стручнeпољопривреднeслужбeи социјалнeустановeда им се може дати на коришћењеповршина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-      високообразовнeустановe- факултетeи научнeинститутeчији је оснивач држава и установeза извршење кривичних санкцијада им се може дати на коришћењеповршина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-      правнaлицaу државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бела Паланка  за 2018. годину, до дана31.октобра 2017. године.

 

Потребна документација:

1)     Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2)     Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3)     Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

 

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисијаопштине Бела Паланка, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

 

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 08 до 10 часова, у просторијама Одсека за пољопривреду Општинске управе општине Бела Паланка, Бела Паланка, Улица Карађорђева , бр.28, или са сајта www.belapalanka.org.rs.

 

            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотвореног.

 

            Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бела Паланка за 2018. годину, на адресу: Одсек за пољопривреду Општинске управе општине Бела Паланка, Бела Паланка, ул.Карађорђева , бр. 28. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 

            Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Јасмина Голубовић, телефон: 018 855 023 лок 223, email:jasminagb@gmail.comили лично у просторијама Одсека за пољопривредуОпштинске управе општине Бела Паланка, Бела Паланка, Улица Карађорђева, бр.28.

 

            Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Бела Паланка, огласној табли Општинске управе општине Бела Паланка и огласним таблама месних канцеларија.

ПРЕУЗМИ

З А Х Т Е В за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Бела Паланка  за 2018. годину

Powered by Vladimir Jocic