Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), Општинска управа општине Бела Паланка даје

ОБАВЕШТЕЊЕ

Седница Комисије за планове Скупштине општине Бела Паланка по Огласу о излагању на јавни увид измена и допуна нацрта Плана детаљне регулације мале хидроелектране „Жута стена“ и раног јавног увида Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Црнче I“ и МХЕ „Црнче II“ и Плана детаљне регулације далековода 35 kV МХЕ „Црвени Брег“ – ТС 35/10 kV „Долац“, која је заказана за 27.07.2017. године помера се за 28.07.2017. године у 12 часова.

Општинска управа општине Бела Паланка

Powered by Vladimir Jocic