Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 32/13), чл. 30. и 129. Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС" бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавањапредвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години, бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са потписаним Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину број 2601-101-2/2017 од 03.05.2017.  године,

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ– ФИЛИЈАЛА ПИРОТ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БЕЛА ПАЛАНКА

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном секторуса седиштем на територији Општине Бела Паланкау једнократном износу, ради запошљавања незапослених лица којасе воде на евиденцији Националне службе за запошљавање– Испостава Бела Паланка(у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на које се ова субвенција односи су:

 

•       млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама или млади који посао траже дуже од 12 месеци;

•       старији од 50 година;

•       вишкови запослених;

•       Роми;

•       особе са инвалидитетом;

•       радно способни корисници новчане социјалне помоћи;

•       млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца;

•       млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања;

•       жртве трговине људима и

•       жртве породичног насиља.

Пре укључивања у програм,Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Висина субвенцијеје одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:

•      250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања,зачетвртугрупи ЈЛС и девастиранаподручја.

Средства додељена по основу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима представљајуde minimisдржавнупомоћ.

 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивихне могу остварити:

•      државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава;

•      послодавци код којих се број запослених смањио за претходна три месеца, осим у случају природног одлива запослених и других оправданих разлога (остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено време);

•      послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходне 3 године, рачунајући од дана одобравања средстава;

•      послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности који је саставни део овог јавног позива.

Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих послодавацможе остварити под условом да:

•      припада приватном секторуса седиштем на територији Општине Бела Паланка(предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%);

•      регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева;

•      у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);

•      последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;

•      измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;

•      налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;

•     не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца,односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Документација за подношење захтева:

•       попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;

•       фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа о образовању организационих делова;

•       извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у законским роковима за 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

•       извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за обавезно социјално осигурање, за пријаве поднете у законским роковима за 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

•       уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи месецу у ком је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе, односно за послодавца који је једини у осигурању у свом привредном субјекту;

•       обавештење подносиоца захтева о раније примљеној de minimis државној помоћи, на прописаном обрасцу Националне службе;

•       уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива и других оправданих разлога, потребно је доставити одговарајући доказ.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Националне службе према месту запошљавања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на сајтуwww.nsz.gov.rs.

 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева послодавца, у року од 30 дана од дана подношења захтева, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање / Комисије. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције, а најкасније до датума потписивања уговора.

Одлуку о одобравању субвенције којом се код послодавца по основу једног или више поднетих захтева у току једне календарске године стварају услови за запошљавање до 19 незапослених доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању субвенције којом се код послодавца по основу једног или више поднетих захтева у току једне календарске године стварају услови за запошљавање 20 и више незапослених доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у току једне календарске године, који се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Списак послодаваца којима је одобрена субвенција објављује се на огласној табли надлежне филијале.

Национална служба приликом одлучивања по поднетом захтеву процењује оправданост укључивања броја лица из захтева са бизнис планом. Број новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

Критеријуми

Број бодова

1.        Делатност послодавца

укојој се запошљавају лица

Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге

15

Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство

8

Хотели, ресторани и остале услуге

5

Остало

0

2. Дужина обављањаделатности

Од три године и више

10

Од једне до три године

8

До једне године

5

3. Претходно коришћена средства по основудоделесубвенције за отварање нових радних места

Проценат

запосленихлица*

Више од 51% запослених лица

15

Запослено до 50% лица

10

Није било запослених

0

Послодавац који није раније користио средства Националнеслужбе**

20

4. Број запослених код послодавца за претходна 3 месеца

Пораст броја запослених

15

5. Микро, мала и средња правна лица

5

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

65

 

*Елемент „Проценат запослених лица" односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2012-2016. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба, а подразумева однос броја лица која су на дан 6 месеци од завршетка уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. Наведене податке ће проверавати Национална служба.

**Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе" односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима по јавним позивима из 2012-2017. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба. Наведене податке ће проверавати Национална служба.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: пораст броја запослених, проценат запослених лица, дужина обављања и делатност послодавца. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе,по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, председник Општине Бела Паланкаи подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора:

•        доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним временом, за лица која се запошљавајуса евиденције Испоставе Бела Паланка(копија уговора о раду и потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање)-датум заснивањарадног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције;

•       средства обезбеђења уговорних обавеза;

•       потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);

•       фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције;

•       фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/жиранта и

•       други докази у зависности од статуса жиранта.

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити:

1. За предузетника:

•       за одобрена средства у износудо 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;

•       за одобрена средства у износуод 1.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.

2. За правно лице:

•        за одобрена средства у износудо 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;

•        за одобрена средства у износуод 1.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.

 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенциједужан је да:

•       заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је остварено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са другим незапосленим са евиденције Националне службе из категорије теже запошљивих, одређене висином субвенције, а у складу са Јавним позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена. Пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

•        измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом;

•        обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији Општине Бела Паланка, на којој је остварио право на субвенцију;

•        омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;

•        достави Националној служби доказе о реализацији уговорне обавезе;

•        обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

 

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs, на сајту Општине Бела Паланка www.belapalanka.org.rs или у Националној служби за запошљавање – Испостава Бела Паланка.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.09.2017. године.

Powered by Vladimir Jocic