Општина Бела Паланка
званична презентација општине

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Црнче I“ и МХЕ „Црнче II“

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 36.  Правилника о  садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 64/2015), Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове Општинске управе Бела Паланка

ОГЛАШАВА

Рани јавни увид

Плана детаљне регулације

за изградњу МХЕ „Црнче I“ и МХЕ „Црнче II“

 

          Рани јавни увид почиње од 04.07.2017. године и траје до 18.07.2017. године. Материјал за рани јавни увид биће изложен у канцеларији бр. 1 Општинске управе општине Бела Паланка, ул. Карађорђева бр. 28. Позивају се органи, организације и јавна предузећа као и правна и физичка лица да сугестије за израду Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Црнче I“ и МХЕ „Црнче II“ доставе Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове Општинске управе Бела Паланка, ул. Карађорђева бр 28.

ПРЕУЗМИ ПЛАН

Powered by Vladimir Jocic