Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основуОдлуке СО Бела Паланка број 011-52/2017-I од 01.06.2017.год. комисија  за спровођење поступка давања у закуп непокретности објављује:

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

Издаје  се у закуп, искључиво ради обављања апотекарске делатности, прикупљањем писмених понуда следећи пословни простор:

1. пословни простор-апотекаукупне површине 102m², који се налази у приземљу стамбене зграде  у ул. Српских владара бр.51/Б, у Белој Паланци, на катастарској парцели број 522, уписане у лист непокретности 632 КО Бела Паланка-варош;

2. зграда здравства-просторија апотеке површине 20m² која се налази у Црвеној Реци на катастарској парцели број671, уписане у лист непокретности 120 КО Црвени Брег;

3.пословна просторија -апотeка укупне површине 50m², која се налази у згради бр.1 у ул. Бранислава Нушића, у Белој Паланци, на катастарској парцели број2244, уписане у лист непокретности 1788 КО Бела Паланка-варош.

Пословни простор се издаје у закуп на одређено време за период од 10 година у виђеном стању. Закуподавац може да одобри продужење уговора о закупу када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине, тражи продужење уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца,  а најкасније месец дана пре истека уговора о закупу.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед. Закупац се обавезује да поред закупнине плаћа трошкове електричне енергије, ПТТ услуга, комуналних услуга и других трошкова којих има у току коришћења пословног простора као и да врши текуће одржавање пословног простора по потреби.

Закупац је дужан да прихваћени износ наведен у понуди унапред уплати за период закупа од једне године у  року од 5 дана од дана закључења уговорао закупу (по одбитку уплаћеног депозита).  Касније ће закупац наставити да плаћа месечну закупнину  унапред за годину дана, 5 дана пре истека рока на који је уплаћена закупнина.Усклађивање закупнине вршиће се према расту цена на мало према подацима Завода за статистику Републике Србије за претходну годину.

Почетна цена закупа на месечном нивоу укупно за све пословне просторе износи 186.000,00 динара ( словима: стоосамдесетшестхиљададинара).

Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва лица која уплате депозит у  износу од 186.000,00 динара (словима: стоосамдесетшестхиљададинара),  на текући рачун Општине Бела Паланка 840-745151843-03 са позивом на број 71-009 по моделу 97.

Дана  04.07.2017. године бићеорганизовано разгледање пословног простора  у 11,00 часова.

Сва заинтересована лица треба да у наведено време дођу у зграду Општине Бела Паланка у канцеларији бр.1 одакле би кренули у разгледање објеката.

Пријаве на оглассе подносепоштом или лично на писарници Општинске управе општине Бела Паланка, најкасније до 11.07.2017.године до 15,00 часова, са назнаком За Комисију, понуда за закуп пословног простора - Апотека. Пријаве поднете после овог рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријава за јавно надметање треба да садржи сву документацију предвиђену условима за учешће. Јавно отварање пријава одржаће се дана 13.07.2017. родине,  у  14,00 часова увеликој сали Општине Бела Паланка , када ће Комисија и разматрати приспеле писмене понуде на Оглас.О току отварања понуда Комисија ће сачинити записник.

Учесници надметању приступају лично ипи преко овлашћених пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање.

Поступак давања у закуп непокретности сматра се исправним и у случају достављања једне исправне писмене понуде.

Право на закључење уговора о закупу стиче учесник  који је понудио највећи износ закупнине. Он је дужан да одмахна позив председника Комисије потпише изјавуо висини понуђеног износа закупнине. Уколико одбиједа потпише изјаву,председник  Комисије позива следећег учесника са највећом понуђеном ценом.Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву председник Комисије оглашава да поступак давања у закуп непокретности није успео.  Учесницима који одбију да потпишу изјаву положен депозит се неће вратити.Са најповољнијим понуђачем закључиће се Уговор о закупу.

Обавештене о резултатупоступка  биће истакнуто на огласној табли Општинске Управе општине Бела Паланка.

Пријава обавезно садржи:

- за предузетнике:  име и презиме предузетника, адресу, број личне карте,извод из регистра надлежног органа, назив радње, матични број, ПИБ, копија потврде о извршеном евидентирању ПДВ уколико је у систему ПДВ-а;

-  за  правна лица : назив и седиште правног лица,  извод из регистра надлежног органа, копија решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном евидентирању ПДВ уколико је у систему ПДВ-а.

Уз пријаву се обавезно доставља:

- доказ о уплати депозита;

- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;

- висина понуђене закупнине;

- изјава да се прихватају сви услови из огласа.

 

Услови које је учесник јавног конкурса дужан да испуни:

1. да послује у области апотекарске делатности минимум 10 година до дана одређеног као крајњи рок за пријаву;

Доказ: Решење здравственог инспектора Министарства здрааља о испуњености услова за обављање тражене делатиости и извод из АПР-а.

2. да је у последње 3 обрачунске године остварио укупне пословне приходе минимум 200.000.000,00 динара (словима: двестотинемилионадинара);

Доказ: Јавно објављени исправни биланси успеха.

3. да потпише изјаву о преузимању свих радника који су запошљени у апотекама Дома здравља Бела Паланка у радни однос на неодређено време;

Доказ:потписана и оверена изјава.

4. Да је закључио уговоре о снабдевању осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање и Фонда за социјално осигурање војних осигураника лековима са Листе лекова којисе прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања и одређеном врстом помагала.

Доказ: Копије уговора.

Овај  Оглас  ће се објавити у дневном листу  Народне новине.

 

Дана 26.06.2017. године.                                               

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Славољуб Ђурђевић

Powered by Vladimir Jocic