Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН 3-2017 – ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ“ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“БЕЛА ПАЛАНКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општина Бела Паланка

Адреса наручиоца: Карађорђева 28,18310 Бела Паланка

Интернет страница наручиоца: www.belapalanka.org.rs

Врста наручиоца: Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Радови

Опис предмета набавке,опис из квалификације делатности,односно назив и ознака из општег речника набавки,место извршења набавке:

-        ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ“ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“БЕЛА ПАЛАНКА

-        - ОРН – 45454000, радови на реконструкцији.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације,односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

  - Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације  до дана и часа истека рока за подношење понуда

- са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs

- са интернет адресе наручиоца www.belapalanka.org.rs (ПРЕУЗМИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ)

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

 Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом  непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: Понуда за јавну набавку бр. 3-2017, набавка радова – ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ“ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“БЕЛА ПАЛАНКА, на адресу: Општина Бела Паланка, ул.Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка – Комисија за јавне набавке.Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив,адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 18.април 2017.године до 11,00 часова.

Радно време писарнице за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,00-15,00 часова.

Место,време и начин отварања понуда :

               -  Јавно отварање понуда ће се обавити 18.априла 2017.године у 11,30 часова , у просторијама Општине Бела Паланка, ул.Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

               - Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење.Овлашћење мора бити заведено код понуђача(са датумом и бројем) оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење , представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача,неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом(лична карта,пасош и др.) Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР,Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 20 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:  Особа за контакт је Милош Цолић, е-пошта:  colic82@gmail.com , телефон 018 855 400, у периоду од 10,00 до 14,00 часова

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 3-2017

Powered by Vladimir Jocic