Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 
 
Надлежност
 
На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе, Одсек Локалне пореске администрације у целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе почев од 01.01.2009. године.
 
Одсек за послове локалне пореске администрације Општине Бела Паланка ради при Општинској управи - Одељењу за финансије, буџет и јавне службе
 
 
Надлежност Одсека локалне пореске администације је следећа:
  • води првостепени поступак утврђивања изворних прихода пореским решењем,
  • обавља канцеларијску и теренску контролу изворних прихода,
  • врши редовну и принудну наплату изворних прихода,
  • води пореско рачуноводство изворних прихода,
  • издаје пореска уверења пореским обвезницима о чињеницама о којима води службену евиденцију,
  • издаје прекршајне налоге и подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје,
  • одржава и развија свој информациони систем,
  • обавља и друге послове за које је овлашћен.

Powered by Vladimir Jocic